هفت روز در یک نگاه - کشتار مسلمانان هند

محمدسجاد بهرامی، گروه ویدئو الف،   3981217064

از سیاست و اجتماع تا فرهنگ و اقتصاد؛ رخدادهای مهم هر هفته را با یک نگاه ببینید و بخوانید.

ابر آروان

آخرین عناوین