در آزمایشگاهی که اولین مورد کرونا را تشخیص داد، چه می گذرد

گروه ویدئو الف،   3981215020

کارشناس آزمایشگاهی که اولین مورد کرونا در آن کشف شد، از آن روز می گوید.