از اجتماع در اماکن عمومی و شلوغ خودداری کنید

گروه ویدئو الف،   3981210108

یکی از راه‌های جلوگیری از انتشار ویروس کرونا حضور نیافتن در اماکن شلوغ و پر تردد است.