خط مقدم مبارزه با کرونا

گروه عکس الف،   3981210024

اورژانسى ها همواره جان خود را كف دست گرفته و در حال دويدن هستند؛ دويدن براى نجات جان مصدومان و بيماران. حالا هم كرونا، پاى نيروهاى عمليات ويژه اورژانس را به داستان اين روزها باز كرده است. نيروهايى كه با تجهيزات محافظتى، خط اول مواجهه و مبارزه با كرونا هستند و حواسشان به همه چيز هست.

خط مقدم مبارزه با کروناخط مقدم مبارزه با کروناخط مقدم مبارزه با کروناخط مقدم مبارزه با کروناخط مقدم مبارزه با کروناخط مقدم مبارزه با کروناخط مقدم مبارزه با کروناخط مقدم مبارزه با کروناخط مقدم مبارزه با کروناخط مقدم مبارزه با کروناخط مقدم مبارزه با کروناخط مقدم مبارزه با کروناخط مقدم مبارزه با کروناخط مقدم مبارزه با کروناخط مقدم مبارزه با کروناخط مقدم مبارزه با کروناخط مقدم مبارزه با کروناخط مقدم مبارزه با کروناخط مقدم مبارزه با کروناخط مقدم مبارزه با کروناخط مقدم مبارزه با کروناخط مقدم مبارزه با کروناخط مقدم مبارزه با کروناخط مقدم مبارزه با کروناخط مقدم مبارزه با کروناخط مقدم مبارزه با کروناخط مقدم مبارزه با کرونا

عناوین مرتبط

آخرین عناوین