ضدعفونی و شستشوی ناوگان عمومی تهران

گروه عکس الف،   3981207031

برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، عملیات ضدعفونی و شستشوی اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی و واگن‌های مترو تهران بعد از پایان ساعت کاری هر شب انجام میگردد.

ضدعفونی و شستشوی ناوگان عمومی تهرانضدعفونی و شستشوی ناوگان عمومی تهرانضدعفونی و شستشوی ناوگان عمومی تهرانضدعفونی و شستشوی ناوگان عمومی تهرانضدعفونی و شستشوی ناوگان عمومی تهرانضدعفونی و شستشوی ناوگان عمومی تهرانضدعفونی و شستشوی ناوگان عمومی تهرانضدعفونی و شستشوی ناوگان عمومی تهرانضدعفونی و شستشوی ناوگان عمومی تهرانضدعفونی و شستشوی ناوگان عمومی تهرانضدعفونی و شستشوی ناوگان عمومی تهرانضدعفونی و شستشوی ناوگان عمومی تهرانضدعفونی و شستشوی ناوگان عمومی تهرانضدعفونی و شستشوی ناوگان عمومی تهرانضدعفونی و شستشوی ناوگان عمومی تهرانضدعفونی و شستشوی ناوگان عمومی تهرانضدعفونی و شستشوی ناوگان عمومی تهرانضدعفونی و شستشوی ناوگان عمومی تهرانضدعفونی و شستشوی ناوگان عمومی تهرانضدعفونی و شستشوی ناوگان عمومی تهرانضدعفونی و شستشوی ناوگان عمومی تهران
ابر آروان

آخرین عناوین