نمایشگاه هواپیماهای جنگی دوران شوروی

گروه عکس الف،   3981203070

نمایشگاه هواپیماهای جنگی دوران شوروی در موزه مرکزی هوافضا در مونینو روسیه را مشاهده می کنید.