حضور هموطنان ارمنی پای صندوق رای

گروه عکس الف،   3981202111

هم وطنان ارمنی با حضور پای صندوق های رای در کلیسای سرکیس مقدس و مدرسه ارامنه ارس در انتخابات شرکت کردند./ منبع: تسنیم

حضور هموطنان ارمنی پای صندوق رایحضور هموطنان ارمنی پای صندوق رایحضور هموطنان ارمنی پای صندوق رایحضور هموطنان ارمنی پای صندوق رایحضور هموطنان ارمنی پای صندوق رایحضور هموطنان ارمنی پای صندوق رایحضور هموطنان ارمنی پای صندوق رایحضور هموطنان ارمنی پای صندوق رایحضور هموطنان ارمنی پای صندوق رایحضور هموطنان ارمنی پای صندوق رایحضور هموطنان ارمنی پای صندوق رایحضور هموطنان ارمنی پای صندوق رایحضور هموطنان ارمنی پای صندوق رایحضور هموطنان ارمنی پای صندوق رایحضور هموطنان ارمنی پای صندوق رایحضور هموطنان ارمنی پای صندوق رایحضور هموطنان ارمنی پای صندوق رایحضور هموطنان ارمنی پای صندوق رای

عناوین مرتبط

آخرین عناوین