تحویل ۸ فروند هواپیمای نظامی بازآمدسازی شده به نیروی هوایی ارتش

گروه عکس الف،   3981201069

آئین تحویل ۸ فروند هواپیمای نظامی بازآمد سازی (اورهال) شده به نیروی هوایی ارتش توسط وزارت دفاع با حضور وزیر دفاع و فرمانده نیروی هوایی ارتش صبح پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد./ منبع: فارس

تحویل ۸ فروند هواپیمای نظامی بازآمدسازی شده به نیروی هوایی ارتشتحویل ۸ فروند هواپیمای نظامی بازآمدسازی شده به نیروی هوایی ارتشتحویل ۸ فروند هواپیمای نظامی بازآمدسازی شده به نیروی هوایی ارتشتحویل ۸ فروند هواپیمای نظامی بازآمدسازی شده به نیروی هوایی ارتشتحویل ۸ فروند هواپیمای نظامی بازآمدسازی شده به نیروی هوایی ارتشتحویل ۸ فروند هواپیمای نظامی بازآمدسازی شده به نیروی هوایی ارتشتحویل ۸ فروند هواپیمای نظامی بازآمدسازی شده به نیروی هوایی ارتشتحویل ۸ فروند هواپیمای نظامی بازآمدسازی شده به نیروی هوایی ارتشتحویل ۸ فروند هواپیمای نظامی بازآمدسازی شده به نیروی هوایی ارتشتحویل ۸ فروند هواپیمای نظامی بازآمدسازی شده به نیروی هوایی ارتشتحویل ۸ فروند هواپیمای نظامی بازآمدسازی شده به نیروی هوایی ارتشتحویل ۸ فروند هواپیمای نظامی بازآمدسازی شده به نیروی هوایی ارتشتحویل ۸ فروند هواپیمای نظامی بازآمدسازی شده به نیروی هوایی ارتشتحویل ۸ فروند هواپیمای نظامی بازآمدسازی شده به نیروی هوایی ارتشتحویل ۸ فروند هواپیمای نظامی بازآمدسازی شده به نیروی هوایی ارتشتحویل ۸ فروند هواپیمای نظامی بازآمدسازی شده به نیروی هوایی ارتش

عناوین مرتبط

آخرین عناوین