درگیری لفظی دو عضو شورای شهر تهران

گروه ویدئو الف،   3981120121

بهاره آروین و حجت نظری دو نماینده شورای شهر تهران بر سر نحوه رای گیری، به قهر آروین و فریادهای او در صحن شورای شهر منجر شد.

ابر آروان

آخرین عناوین