اردوگاه پناهندگان و مهاجران در یونان

گروه عکس الف،   3981103088

حدود ۷۰ درصد از ساکنان اردوگاه موریا اهل افغانستان هستند و ۱۳ درصد از اهل سوریه و ۴ درصد هم اهل کشورهای آفریقایی هستند. تنها در سال گذشته (۲۰۱۹) بیش از ۷۰۰۰۰ نفر وارد یونان شدند و این تعداد به نسبت سال‌های قبل به دو برابر افزایش پیدا کرده است.

اردوگاه پناهندگان و مهاجران در یوناناردوگاه پناهندگان و مهاجران در یوناناردوگاه پناهندگان و مهاجران در یوناناردوگاه پناهندگان و مهاجران در یوناناردوگاه پناهندگان و مهاجران در یوناناردوگاه پناهندگان و مهاجران در یوناناردوگاه پناهندگان و مهاجران در یوناناردوگاه پناهندگان و مهاجران در یوناناردوگاه پناهندگان و مهاجران در یوناناردوگاه پناهندگان و مهاجران در یوناناردوگاه پناهندگان و مهاجران در یوناناردوگاه پناهندگان و مهاجران در یوناناردوگاه پناهندگان و مهاجران در یوناناردوگاه پناهندگان و مهاجران در یونان
ابر آروان

آخرین عناوین