بازبینی پرونده انهدام هواپیمای مسافربری ایران توسط آمریکا

گروه ویدئو الف،   3981028105

انهدام هواپیمای مسافربری ایران در خیلج فارس در سال ۶۸ توسط ناو وینسس آمریکایی صورت گرفت اما این کشور نه تنها هیچ وقت غرامتی پرداخت نکرد بلکه هیچگاه عذر خواهی نیز نکرد.

عناوین مرتبط

آخرین عناوین