آغاز استیضاح ترامپ در کنگره‎

گروه عکس الف،   3981027043

سنای آمریکا به صورت رسمی استیضاح ترامپ جهت بررسی برکناری وی از مقام ریاست جمهوری آمریکا را آغاز کرد.

آغاز استیضاح ترامپ در کنگره‎
آغاز استیضاح ترامپ در کنگره‎آغاز استیضاح ترامپ در کنگره‎آغاز استیضاح ترامپ در کنگره‎آغاز استیضاح ترامپ در کنگره‎آغاز استیضاح ترامپ در کنگره‎آغاز استیضاح ترامپ در کنگره‎آغاز استیضاح ترامپ در کنگره‎آغاز استیضاح ترامپ در کنگره‎آغاز استیضاح ترامپ در کنگره‎آغاز استیضاح ترامپ در کنگره‎

عناوین مرتبط

آخرین عناوین