بازتاب پذیرش مسئولیت سقوط هواپیمای اوکراینی

گروه ویدئو الف،   3981025070

ایرانیان مقیم اوکراین: مهم این است که ایران مسئولیت این سانحه هوایی را پذیرفت و چیزی را مخفی نکرد.

ابر آروان

آخرین عناوین