شفافیت، خط قرمز مجلس!

گروه ویدئو الف،   3981010032

مجلس اطلاعات مالی تبليغات نامزدهای انتخاباتی را محرمانه و غير قابل انتشار دانست.

آخرین عناوین