اعتبار ۵۵ هزار میلیارد تومانی «متفرقه‌ها» در بودجه ۹۹

گروه اقتصادی الف،   3981009012

درحالی ابهامات رقم ۵۵ هزار میلیارد تومانی هزینه‌های متفرقه همچنان پابرجاست، تنها برای سازمان برنامه و وزارت اقتصاد، مبالغی برای پایش اقتصاد کلان و مدیریت داراییها لحاظ شده که این دو دستگاه دفاتر مجزا با چارت سازمانی برای این اهداف در اختیار دارند.

به گزارش تسنیم، در لایحه بودجه سال 1399 مصارف جاری دولت 386 هزار میلیارد تومان است که 55 هزار میلیارد تومان آن مربوط به اعتبارات ردیفهای متفرقه است. در واقع ردیفهای متفرقه یکی از موضوعات غیر شفاف بودجه است و تنها در لایحه سال بعد 145 ردیف تحت عنوان هزینه‌های متفرقه طبقه بندی شده است.

جدول 9 لایحه بودجه اعتبارات خاص و پیش بینی نشده به میزان 1.2 هزار میلیارد تومان، اعتبارات یارانه‌ها 2.7 هزار میلیارد تومان، اعتبارات متمرکز درامد_هزینه با 60 ردیف، 13.600میلیارد تومان، اعتبارات ردیفهای موردی با 71 ردیف، 24 هزار میلیارد تومان و سود و کارمزد وامهای داخلی و خارجی 13 هزارمیلیارد تومان لحاظ شده است.

نکته جالب توجه اینکه، در قسمت ردیفهای متفرقه و موردی 2 ردیف برای وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه لحاظ شده است.

بر این اساس، در ردیف 36 حدود 2 میلیارد و 600 میلیون تومان برای مدیریت داراییها و بازار بدهی دولت لحاظ شده است. این درحالی است که وزارت اقتصاد دفتر مجزا برایمدیریت بدهیها وداراییها در اختیار دارد.

گفتنی است، بر اساس مصوبه 1393/3/4 هیات وزیران تشکیل واحد سازمانی جداگانه در وزارت امور اقتصادی ودارایی به منظور احصاء، ثبت و نگهداری متمرکز خلاصه حساب بدهی‌ها و تعهدات قانونی دولت به تصویب رسید.

بودجه ایران ,

همچنین در ردیف 43حدود 4 میلیارد و 700 میلیون تومان نیز برای سازمان برنامه و بودجه برای پایش اقتصاد کلان و اجرایی کردن نظام پایش تعهدات دولت لحاظ شده است. در سازمان برنامه نیز به مانند وزارت اقتصاد هم دفتر اقتصاد کلان و هم دفتر پایش تعهدات دولت وجود دارد. حالا سوالی که ایجاد میشود این است که در شرایط جنگ اقتصادی هزینه‌های این‌چنینی که فقط به دو مورد آن اشاره شد چگونه توجیه می‌شود؟

بودجه ایران ,

بودجه ایران ,