خشکسالی ارزی با اجرای FATF

گروه ویدئو الف،   3981003121

دولت در حالی برای اجرای FATF اصرار می‌کند که بسیاری از کارشناسان معتقدند با اجرای FATF در کشور خشکسالی ارزی اتفاق می‌افتد.

یکتانت

آخرین عناوین