کارگاه انگشتر سازی و قلم زنی

گروه عکس الف،   3980923197

با وجود ورود دستگاه های مدرن به کارگاه های تولیدی سنتی؛ از جمله کارگاه های انگشترسازی؛ هنوز هم کارگاه های سنتی ساخت انگشتر و قلم زنی که آمیخته ای از عشق و هنر هستند، در گوشه هایی از استان البرز به کار خود ادامه می دهند.

کارگاه انگشتر سازی و قلم زنی
کارگاه انگشتر سازی و قلم زنیکارگاه انگشتر سازی و قلم زنیکارگاه انگشتر سازی و قلم زنیکارگاه انگشتر سازی و قلم زنیکارگاه انگشتر سازی و قلم زنیکارگاه انگشتر سازی و قلم زنیکارگاه انگشتر سازی و قلم زنیکارگاه انگشتر سازی و قلم زنیکارگاه انگشتر سازی و قلم زنیکارگاه انگشتر سازی و قلم زنیکارگاه انگشتر سازی و قلم زنیکارگاه انگشتر سازی و قلم زنیکارگاه انگشتر سازی و قلم زنیکارگاه انگشتر سازی و قلم زنیکارگاه انگشتر سازی و قلم زنیکارگاه انگشتر سازی و قلم زنیکارگاه انگشتر سازی و قلم زنیکارگاه انگشتر سازی و قلم زنیکارگاه انگشتر سازی و قلم زنیکارگاه انگشتر سازی و قلم زنیکارگاه انگشتر سازی و قلم زنی
ابر آروان

آخرین عناوین