نمایشگاه «فرش دستباف» اصفهان

گروه عکس الف،   3980920041

بیست و دومین دوره نمایشگاه فرش دستبافت اصفهان، از ۱۴ آذر ۱۳۹۸ در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی در حال برگزاری است.{{ هماهنگی، تناسب و تنوع رنگ به خصوص رنگهای شاد در طیفهای تیره و روشن، پرزهای کوتاه، رجشمار بین ۵۰ تا ۹۰، استفاده از گره فارسی، شیرازه متصل و اغلب دو پوده و لول و همچنین پرداخت در موقع بافت از ویژگی‌های قالیبافی اصفهان است.}}/ خبرگزاری فارس

نمایشگاه «فرش دستباف» اصفهاننمایشگاه «فرش دستباف» اصفهاننمایشگاه «فرش دستباف» اصفهاننمایشگاه «فرش دستباف» اصفهاننمایشگاه «فرش دستباف» اصفهاننمایشگاه «فرش دستباف» اصفهاننمایشگاه «فرش دستباف» اصفهاننمایشگاه «فرش دستباف» اصفهاننمایشگاه «فرش دستباف» اصفهاننمایشگاه «فرش دستباف» اصفهاننمایشگاه «فرش دستباف» اصفهاننمایشگاه «فرش دستباف» اصفهاننمایشگاه «فرش دستباف» اصفهاننمایشگاه «فرش دستباف» اصفهاننمایشگاه «فرش دستباف» اصفهاننمایشگاه «فرش دستباف» اصفهاننمایشگاه «فرش دستباف» اصفهاننمایشگاه «فرش دستباف» اصفهاننمایشگاه «فرش دستباف» اصفهاننمایشگاه «فرش دستباف» اصفهان
ابر آروان

آخرین عناوین