بارش شدید برف در شهرکرد

گروه ویدئو الف،   3980826181

بارش شدید برف در شهرکرد آغاز شده است و به سرعت در حال سفید پوش کردن این شهر است.