صفر تا صدِ کارت هوشمند سوخت

گروه ویدئو الف،   3980823038

نحوه صحیح سوختگیری با کارت هوشمند سوخت در جایگاه ها

 

مراحل رمز گذاری کارت هوشمند سوخت

 

نحوه رمزگشایی کارت هوشمند سوخت

 

نحوه پیگیری کارت هوشمند سوخت

 

نحوه درخواست المثنی کارت هوشمند سوخت