افتادن تابوت هنگام دفن

گروه ویدئو الف،   3980818042

تابوت شهردار محبوب پرو هنگام دفن از دست کارگران قبرستان رها شد. بیش از ۳ هزار نفر در مراسم تدفین مویسس تاکوری گارسیا در تارما در مرکز پرو جمع شده بودند که ناگهان هنگام قراردادن تابوت در قبر، کارگران نتوانستند تابوت را کنترل کنند و از دستشان رها شد.

ابر آروان

آخرین عناوین