ورود سرزده گوزن به آرایشگاه

گروه ویدئو الف،   3980811111

ورود ناگهانی یک گوزن به آرایشگاهی در آمریکا موجب وحشت یکی از کارکنان شد. مدتی پیش همین اتفاق در آرایشگاهی دیگر در نیویورک افتاد.

ابر آروان

آخرین عناوین