افزایش خودسرانه قیمت شیر و ماست

گروه ویدئو الف،   3980801072

افزایش قیمت لبنیات در حالی است که هیچ تولید کننده ای حق افزایش قیمت ندارد.