جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور روحانی

گروه فرهنگی الف،   3980730157

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی۳۰ مهر به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری، ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه و دیگر اعضای شورا در محل ساختمان ریاست جمهوری برگزار شد.

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور روحانی
جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور روحانی جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور روحانی جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور روحانی جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور روحانی جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور روحانی جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور روحانی جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور روحانی جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور روحانی جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور روحانی جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور روحانی جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور روحانی جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور روحانی جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور روحانی جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور روحانی جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور روحانی جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور روحانی جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور روحانی جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور روحانی جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور روحانی جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور روحانی
ابر آروان

آخرین عناوین