تیراندازی پلیس به فرد چاقوکش

گروه ویدئو الف،   3980730054

تیراندازی هولناک پلیس آمریکا به فردی که قصد حمله به پلیس را با چاقو داشت.

ابر آروان

آخرین عناوین