خودرویی که هنگام پارک سر از رودخانه درآورد

گروه ویدئو الف،   3980730048

خودرویی که درحال پارک بود ناگهان کنترولش از دست راننده خارج شد و روانه رودخانه شد که تمام سرنشینان آن نجات پیدا کردند.

ابر آروان

آخرین عناوین