آیا در پرونده آمدنیوز فردی در نهاد ریاست جمهوری دستگیر شده؟

گروه ویدئو الف،   3980729110

علی ربیعی سخنگوی دولت گفت: دستگیری در نهاد ریاست جمهوری در خصوص پرونده آمد نیوز کذب است.