سید حسن نصرالله تاج سر العربیه است

گروه ویدئو الف،   3980728042

در حالیکه خبرنگار العربیه در بیروت در حال ارائه گزارش جهت داری بود یکی از شهروندان لبنانی میکروفون را از او می‌گیرد و می‌گوید "سیدحسن تاج سر شما است ای عربیه"