تجلیل از مدال آوران المپیادهای جهانی سال ۲۰۱۹ با حضور رئیس جمهور

گروه عکس الف،   3980714100

مراسم تجلیل از مدال آوران المپیادهای جهانی سال ۲۰۱۹ یکشنبه ۱۴ مهرماه با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری و محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

تجلیل از مدال آوران المپیادهای جهانی سال ۲۰۱۹ با حضور رئیس جمهورتجلیل از مدال آوران المپیادهای جهانی سال ۲۰۱۹ با حضور رئیس جمهورتجلیل از مدال آوران المپیادهای جهانی سال ۲۰۱۹ با حضور رئیس جمهورتجلیل از مدال آوران المپیادهای جهانی سال ۲۰۱۹ با حضور رئیس جمهورتجلیل از مدال آوران المپیادهای جهانی سال ۲۰۱۹ با حضور رئیس جمهورتجلیل از مدال آوران المپیادهای جهانی سال ۲۰۱۹ با حضور رئیس جمهورتجلیل از مدال آوران المپیادهای جهانی سال ۲۰۱۹ با حضور رئیس جمهورتجلیل از مدال آوران المپیادهای جهانی سال ۲۰۱۹ با حضور رئیس جمهورتجلیل از مدال آوران المپیادهای جهانی سال ۲۰۱۹ با حضور رئیس جمهورتجلیل از مدال آوران المپیادهای جهانی سال ۲۰۱۹ با حضور رئیس جمهورتجلیل از مدال آوران المپیادهای جهانی سال ۲۰۱۹ با حضور رئیس جمهورتجلیل از مدال آوران المپیادهای جهانی سال ۲۰۱۹ با حضور رئیس جمهور

آخرین عناوین