«رزم آب برد» گردانهای فاتحین غرب تهران

گروه عکس الف،   3980701105

دوره دوم آموزشی، تاکتیکی آبی خاکی «رزم آب برد» ، گردانهای فاتحین غرب استان تهران، جهت افزایش توان رزمی نیروهای این گردان در اطراف تهران برگزار شد./ فارس

«رزم آب برد» گردانهای فاتحین غرب تهران«رزم آب برد» گردانهای فاتحین غرب تهران«رزم آب برد» گردانهای فاتحین غرب تهران«رزم آب برد» گردانهای فاتحین غرب تهران«رزم آب برد» گردانهای فاتحین غرب تهران«رزم آب برد» گردانهای فاتحین غرب تهران«رزم آب برد» گردانهای فاتحین غرب تهران«رزم آب برد» گردانهای فاتحین غرب تهران«رزم آب برد» گردانهای فاتحین غرب تهران«رزم آب برد» گردانهای فاتحین غرب تهران«رزم آب برد» گردانهای فاتحین غرب تهران«رزم آب برد» گردانهای فاتحین غرب تهران«رزم آب برد» گردانهای فاتحین غرب تهران«رزم آب برد» گردانهای فاتحین غرب تهران«رزم آب برد» گردانهای فاتحین غرب تهران«رزم آب برد» گردانهای فاتحین غرب تهران«رزم آب برد» گردانهای فاتحین غرب تهران«رزم آب برد» گردانهای فاتحین غرب تهران«رزم آب برد» گردانهای فاتحین غرب تهران«رزم آب برد» گردانهای فاتحین غرب تهران

آخرین عناوین