ترفند مذاکره

گروه ویدئو الف،   3980701068

مذاکره یا معامله یعنی در قبال تعهدات ما، طرف مقابل هم به تعهدات خود عمل کند. اما اگر طرف مقابل چند بار زیر تعهدات خودش زد و عمل نکرد چه کنیم؟!

آخرین عناوین