مذاکره یک «ترفند» آمریکایی است!

گروه ویدئو الف،   3980629066

رهبر معظم انقلاب: اگر ایران پای میز مذاکره برود، مردم ما دیگر روی آسایش را نخواهند دید.