نمایشگاه‌ مجسمه نگاری در خانه هنرمندان

گروه عکس الف،   3980625191

در نمایشگاه مجسمه نگاری (تلفیق نگارگری و مجسه سازی)حسین عصمتی و مینا صدری، آثار مجسمه‌نگاری شامل ۱۴ مجسمه برنز و ۳۵ تابلو طراحی روی مقوا و کاغذ، که از پیش‌طرح‌های مجسمه‌های برنز است، در خانه هنرمندان ایران به نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه‌ مجسمه نگاری در خانه هنرمندان
نمایشگاه‌ مجسمه نگاری در خانه هنرمنداننمایشگاه‌ مجسمه نگاری در خانه هنرمنداننمایشگاه‌ مجسمه نگاری در خانه هنرمنداننمایشگاه‌ مجسمه نگاری در خانه هنرمنداننمایشگاه‌ مجسمه نگاری در خانه هنرمنداننمایشگاه‌ مجسمه نگاری در خانه هنرمنداننمایشگاه‌ مجسمه نگاری در خانه هنرمنداننمایشگاه‌ مجسمه نگاری در خانه هنرمنداننمایشگاه‌ مجسمه نگاری در خانه هنرمنداننمایشگاه‌ مجسمه نگاری در خانه هنرمنداننمایشگاه‌ مجسمه نگاری در خانه هنرمنداننمایشگاه‌ مجسمه نگاری در خانه هنرمنداننمایشگاه‌ مجسمه نگاری در خانه هنرمنداننمایشگاه‌ مجسمه نگاری در خانه هنرمنداننمایشگاه‌ مجسمه نگاری در خانه هنرمنداننمایشگاه‌ مجسمه نگاری در خانه هنرمنداننمایشگاه‌ مجسمه نگاری در خانه هنرمندان