مصاحبه جالب با دستفروش مترو که تحصیل کرده اقتصاد است

گروه ویدئو الف،   3980611101

او می‌گوید از دستفروشی به ازای ۶ تا ۸ ساعت کار، روزانه ۱۰۰ هزار تومان خالص درآمد دارد.

آخرین عناوین