سومین جلسه دادگاه جهانبانی آغاز شد

گروه اجتماعی الف،   3980609038

سومین جلسه رسیدگی به پرونده گروه جهانبانی از متهمان پرونده بانک سرمایه در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

به گزارش فارس، در اولین جلسه این دادگاه، کیفرخواست محمدرضا جهانبانی متهم ردیف اول پرونده قرائت شد و وکیل مدافع وی نیز به ارائه دفاعیات پرداخت.

متهم اصلی این پرونده، محمدرضا جهانبانی فرزند علی و اتهام او اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 6 هزار و 40 میلیارد ریال از وجوه متعلق به بانک سرمایه است.

احمد کوپالی فرزند علی، مالک خداشاهی فرزند اسماعیل، حمید فرحانی‌خواه فرزند شاهرخ، مهدی اللهیاری فرزند فریدون، ابوالحسن خداشاهی فرزند ابراهیم، سیدمصطفی خداشاهی، امین خداشاهی، بهزاد خداشاهی، عمار صالحی و محمدرضا کریمی متهمان دیگر پرونده به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع از دیگر متهمان این پرونده هستند.