انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهران

گروه عکس الف،   3980603138

جلسه علنی شورای شهر تهران صبح یکشنبه ۳ شهریور برگزار شد و اعضای این شورا پس از انداختن آرای خود به صندوق، در نهایت محسن هاشمی رفسنجانی را با ۱۸ رای برای سال سوم به عنوان رییس شورای شهر پایتخت انتخاب کردند./ ایسنا

انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهرانانتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهرانانتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهرانانتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهرانانتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهرانانتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهرانانتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهرانانتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهرانانتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهرانانتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهرانانتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهرانانتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهرانانتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهرانانتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهرانانتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهران

عناوین مرتبط

آخرین عناوین