شکار مارهای زهرآلود

گروه ویدئو الف،   3980603064

در تایلند مارهای سمی شکار می‌شوند و سم آنهارا خارج می‌کنند. در این گزارش بعضی از مارهای سمی را می‌بینید که شکار شدند.

شکار مارهای زهرآلودشکار مارهای زهرآلودشکار مارهای زهرآلودشکار مارهای زهرآلودشکار مارهای زهرآلودشکار مارهای زهرآلودشکار مارهای زهرآلودشکار مارهای زهرآلودشکار مارهای زهرآلودشکار مارهای زهرآلودشکار مارهای زهرآلودشکار مارهای زهرآلودشکار مارهای زهرآلودشکار مارهای زهرآلودشکار مارهای زهرآلود

عناوین مرتبط

آخرین عناوین