برگزاری کنکور سراسری سال ۹۸ ویژه معلولین جسمی

گروه عکس الف،   3980413145

آزمون کنکور سراسری سال ۱۳۹۸ ویژه معلولین جسمی پنجشنبه سیزدهم تیرماه در مجتمع آموزشی شهید محبی تهران برگزار شد.

برگزاری کنکور سراسری سال ۹۸ ویژه معلولین جسمی
برگزاری کنکور سراسری سال ۹۸ ویژه معلولین جسمیبرگزاری کنکور سراسری سال ۹۸ ویژه معلولین جسمیبرگزاری کنکور سراسری سال ۹۸ ویژه معلولین جسمیبرگزاری کنکور سراسری سال ۹۸ ویژه معلولین جسمیبرگزاری کنکور سراسری سال ۹۸ ویژه معلولین جسمیبرگزاری کنکور سراسری سال ۹۸ ویژه معلولین جسمیبرگزاری کنکور سراسری سال ۹۸ ویژه معلولین جسمیبرگزاری کنکور سراسری سال ۹۸ ویژه معلولین جسمیبرگزاری کنکور سراسری سال ۹۸ ویژه معلولین جسمیبرگزاری کنکور سراسری سال ۹۸ ویژه معلولین جسمیبرگزاری کنکور سراسری سال ۹۸ ویژه معلولین جسمیبرگزاری کنکور سراسری سال ۹۸ ویژه معلولین جسمیبرگزاری کنکور سراسری سال ۹۸ ویژه معلولین جسمیبرگزاری کنکور سراسری سال ۹۸ ویژه معلولین جسمیبرگزاری کنکور سراسری سال ۹۸ ویژه معلولین جسمیبرگزاری کنکور سراسری سال ۹۸ ویژه معلولین جسمیبرگزاری کنکور سراسری سال ۹۸ ویژه معلولین جسمی