ساخت پل با طناب

گروه عکس الف،   3980401185

ساخت پل طنابی بر روی رودخانه‌ای آپوریماک در منطقه کوشکو پرو توسط بومیان این منطقه که هر چند وقت یکبار آن را عوض می‌کنند.

ساخت پل با طنابساخت پل با طنابساخت پل با طنابساخت پل با طنابساخت پل با طنابساخت پل با طنابساخت پل با طنابساخت پل با طنابساخت پل با طنابساخت پل با طناب

آخرین عناوین