مراسم بهره برداری از ناوگان جدید اتوبوس و مینی بوس‌های شهری

گروه عکس الف،   3980328173

مراسم رونمایی و بهره برداری از ناوگان جدید اتوبوس و مینی بوس های درون شهری صبح سه شنبه با حضور پیروز حناچی شهردار تهران در بوستان گفتگو برگزار شد./ عکس از مهر

مراسم بهره برداری از ناوگان جدید اتوبوس و مینی بوس‌های شهریمراسم بهره برداری از ناوگان جدید اتوبوس و مینی بوس‌های شهریمراسم بهره برداری از ناوگان جدید اتوبوس و مینی بوس‌های شهریمراسم بهره برداری از ناوگان جدید اتوبوس و مینی بوس‌های شهریمراسم بهره برداری از ناوگان جدید اتوبوس و مینی بوس‌های شهریمراسم بهره برداری از ناوگان جدید اتوبوس و مینی بوس‌های شهریمراسم بهره برداری از ناوگان جدید اتوبوس و مینی بوس‌های شهریمراسم بهره برداری از ناوگان جدید اتوبوس و مینی بوس‌های شهریمراسم بهره برداری از ناوگان جدید اتوبوس و مینی بوس‌های شهریمراسم بهره برداری از ناوگان جدید اتوبوس و مینی بوس‌های شهریمراسم بهره برداری از ناوگان جدید اتوبوس و مینی بوس‌های شهریمراسم بهره برداری از ناوگان جدید اتوبوس و مینی بوس‌های شهریمراسم بهره برداری از ناوگان جدید اتوبوس و مینی بوس‌های شهریمراسم بهره برداری از ناوگان جدید اتوبوس و مینی بوس‌های شهریمراسم بهره برداری از ناوگان جدید اتوبوس و مینی بوس‌های شهری

عناوین مرتبط

آخرین عناوین