بی فایده و با ضرر سرانجام مذاکره احتمالی با آمریکا

 3980324118 ۱۸ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱۳ تکراری یا غیرقابل انتشار
سرانجام مذاکره احتمالی با آمریکا

این یک واقعیت انکارناپذیر است که آمریکایی ها به مذاکره با ایران احتیاج دارند. چرا؟ حداقل به دو دلیل عمده: اول آنکه قدرت هژمونی ایالات متحده، روز به روز در حال افول اســت و بنابراین از نقش ابرقدرتی او در حال کاسته شدن است، پس نیاز دارند به افکار عمومی جهان نشان دهند که همچنان قدرت برتر دنیا و محور تحولات آن هستند.

دوم آنکه جمهوری اســامی به عنــوان یک قدرت نوظهور دســتکم منطق های، توانسته است در سال های اخیر، عمق راهبردی خود را روز به روز گسترش داده و در عین حال، سیاست مستقل بودن خود از نظام سلطه را هم به معرض نمایش بگذارد، پس کشــاندن چنین کشــوری به میز مذاکره، برای مقامات آمریکایی از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین علت هم، از اول انقاب تاکنون، هر دولتــی که در ایالات متحده روی کار آمده، فارغ از اینکه متعلق به کدام «باشگاه سیاسی» است، به دنبال مذاکره با ایران بوده است.

«پیشنهاد مذاکره از طرف آمریکایی ها چیز جدیدی نیست. در طول این چهل سال غالباً آنها دنبال مذاکرهِ ی با ما بوده اند. ریگان رئیس جمهور مقتدر آمریکا -که آمریکای آن روز با آمریکای امروز خیلی فرق کرده، او نسبت به اینها خیلی قوی ّ تر و مقتدرتر بود- حتی مخفیانه آدم ّ هم فرســتاد تهران، قضیه ی مک فارلین معروف، آدم فرستاد در همین فــرودگاه مهرآبــاد، آخر هــم با دســت خالی برگشــت؛ زمــان امام (رضوان الله علیه...) { 97/5/22}

دولت های آمریکا - هم آن دولت قبلی، هم این دولت، هم دولت اسبق- همه احتیاج دارند نمایش بدهند که ما جایی مثل جمهوری اسامی را کشاندیم پای میز مذاکره؛ این چیزی ّ است که نیاز دارند. آن روزی که اوباما موفق شد تلفنی با آقای دکتر روحانی صحبت بکند، اینها آنجا جشن گرفتند که خبرش بعداً ُ رسید به ما از طرقی.ّ اینها احتیاج دارند به این قضیه؛ هیچ لزومی ندارد که ما این احتیاج آنها را برآورده کنیم».97/6/7

‌چرا‌با‌آمریکا‌مذاکره‌نمی‌کنیم؟

این سؤالی کلیدی است و این روزها توسط برخی از سیاسیون و رسانه های داخلی مطرح میشود. برای پاسخ به آن اما بیایید سؤال را برعکس کنیم و بپرســیم که اگر فرضا (فرض محال) با آمریکا مذاکره کنیم چه اتفاقی میافتد؟ در این صورت، طبعا"نتیجه"ی آن از سه حالت خارج نیست:

اول، دو طرف پای میــز مذاکره بروند و بعد از ســاعتها و روزها گفتگو کردن، به دلیل تعارض شدید دیدگاهها و رویکردها، به نتیجهای نرسند و میز مذاکره را ترک کنند. واضح اســت که در این حالت، نه تنها چیزی عاید کشور نمیشود بلکه هم فرصت های کشــور به هدر میرود، و هم فضاسازی ها علیه ایران به شکل سنگین تری از سر گرفته خواهد شد که ایران نمیخواهد مذاکرات به نتیجه برسد و به اصطاح میشود کالاول!

دوم، دو طرف بعد از مذاکرات فشــرده و بحث های فــراوان، در بهترین حالت به توافقی شبیه همین توافق موســوم به «برجام» برسند. در این حالت، سؤال آن است که آیا منافع ایران از این متن حاصل خواهد شد؟ آیا برجام منتهی به برداشتن تحریمها شد که حالا مجددا چیزی شبیه آن را تجریه کنیم؟ از این مهمتر، اساسا چه تضمینی وجود دارد که دولت بعدی ایالات متحده، مانند دولت فعلی، برخاف همه ی قواعد و قوانین حقوقی عمل نکند و با این ادعا که این توافق به ضرر کشــور آمریکا است، به طور یکجانبه از آن خارج نشود؟ و اصلا چرا باید مسیری را که یک بار آزموده ایم و به نتیجه ای هم نرسیده ایم، مجددا تکرار کنیم؟

«دولت آمریکا برخاف ّ تعهدات خودش عمل می ِ کند؛ این بار ّ اول هم نیست؛ قضایای گوناگون قبلی هم همین را تأیید میکند. مجموعه ّ ی برخوردهایــی که از اول با برجام کردند، به تعبیر حضرات دیپلمات های ما، نقض روح و جسم برجام بود؛ این را دیپلمات های محترم ما که خودشان این زحمت را کشیده بودند و واقعاً تلاش شبانه روزی کرده بودند برای مسئله ّ ی برجام، بارها و مکرر درِ زمان ِ این دولت و در زمان دولت قبلآ آمریکا گفتند که برجام نقض شده؛ گاهی روح برجام و گاهی جسم برجام را نقض کردند.

خب، دولتی با این ّ خصوصیات که به این راحتی معاهده ی بین المللی را نقض میکند، بعد هم مثل آب خوردن زیر امضایش میزند و می گوید من از معاهده خارج شدم - با کارهای نمایشی تلویزیونی؛ امضایش را نشان میدهد که ما خارج شدیم از فان [معاهده-] خب پیدا است که با این دولت لااقل جمهوری اسامی نمی ِ تواند تعامل کند. این جوابآن کسانی که بارهاوبارها به ما در طول زمان میگفتند چرا با آمریکا مذاکره نمیکنید، چرا با آمریکا تعامل نمیکنید؛ این جوابش».97/3/2

ســوم هم اینکه آمریکا به مذاکرات، به صورت یک"بسته ی کامل"که فراتر از موضوع هسته ای نگریسته و خواستار"مذاکرات جامع"با ایران، بر سر سایر موضوعات مهم مانند فعالیت های منطقه ای ایران، تسلیحات موشکی، حقوق بشر، حمایت ایران از گروه های محور مقاومت هستند.

«حرف طرف مقابل این اســت که میگوید ایــن توافق انجام گرفت لکن این توافق کافی نیست و مســائل دیگری هم هست که در آنها هم بایستی ملّت ایران، دولت ایران، مســئولین ایران تصمیم بگیرند و اقدامّ بکنند. حالا در حل این اختلافات، فرض بفرمایید که ملّت ایران مجبور باشــد از اصول خود صرف ّ نظر کند، از خط قرمزهای خود هم صرف نظر
کند. تا در نتیجه کشــور بتواند از ظرفیت های خود استفاده کند.

بنابراین در قضیه ی هسته ای توافق شد و اسم این را گذاشتیم «برجام»؛ برجام دیگری در قضایای منطقه، برجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور؛ برجام۲ و۳و۴و الی غیرذلک بایستی به وجود بیاید تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی میکنند این منطق را در بین نخبگان جامعه و از ســوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنند.»95/1/1

مثل روز روشن است که پیامد چنین مذاکره ای، تهی کردن کشور از «مؤلفه های قدرت» خود است و در این صورت، کشور بیش از هر زمان دیگری به گزینه ی حمله ی نظامی نزدیکتر خواهد شــد. بنابراین هیچکدام از سه حالت فوق، در بردارندهی منافع ملی کشور و مردم نخواهد بود. «مذاکره ی با آمریکا برای ما هیچ فایده ّ ای ندارد، دوم اینکه ضرر دارد؛ یعنی چیزی است بی فایده و با ضرر».9۸/3/۸

البته عدم مذاکره با آمریکا، به معنای عدم تعامل با سایر کشــورها (حتی تروئیکای اروپایی که علیــه ما اقدام کرده اند) نیست، دلیل واضح آن هم سفرهای دپیلماتیک مقامات آلمانی و ژاپنی به کشور است، اما در این میان، دو کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی استثناء هستند. «من میبینم بعضی از برادران ما گاهی اوقات میگویند که ما باید با همه ی دنیا رابطه داشته باشیم؛ خب بله، با همه ی ّ دنیا -البته منهای آمریکا و رژیم صهیونیستی- باید رابطه داشته باشیم؛ ما مشکلی نداریم».94/12/20

پس‌چه‌باید‌کرد؟

حال که مشــخص شــد مذاکره با آمریکا، «بی فایده و باضرر» است، باید به این سؤال پاسخ داد که پس چه باید کرد و راه چاره چیســت؟ جواب این سؤال را به تفصیل، رهبر انقلاب در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی(ره) بیان کردند: رساندن کشور به نقطه ی بازدارندگی.

«هدف مقاومت عبارت است از رسیدن به نقطه ی بازدارندگی. هم در اقتصاد، هم در مســائل سیاسی کشــور، هم در مسائل اجتماعی، هم در مسائل نظامی باید به نقطه ای برسیم که این نقطه بازدارنده باشد، یعنی بتواند جوریّ خود را نشان بدهد که دشمن را از تعرض به ملّت ایران در همهی زمینه ها منصرف کند؛ دشمن ببیند فایدهای ندارد و با ملّت ایران نمیتواند کاری بکنــد. ما امروز در بخش نظامی تا حدود زیادی به این بازدارندگی رســیده ایم.این هم که میبینید روی مسئله ی موشک و مانند این حرفها اصرار میکنند، به خاطر همین است؛ میدانند که ما بــه بازدارندگی رســیدهایم، بــه نقطه ی تثبیت رسیده ایم».9۸/3/14

البته نحوهی مواجه ی ما با دشمن نیز حداقل دارای۴ شرط اساسی و مهم است، شروطی که پیروزی جبهه یّ حق را تضمین خواهد کرد: «باید اولاً شــجاعانه باشد، مرعوبانه نباشد؛ ثانیاً امیدوارانه باشد، مأیوسانه نباشد؛ ثالثاً عاقلانه و خردمندانه باشد، هیجانی و احساساتی سطحی نباشد؛ [رابعاً] مبتکرانه باشد، از روی انفعال نباشد؛ ابتکار ّ کنیم؛ اگر به این کیفیت حرکت کردیــم، اگر اینجور حرکت کردیم، بدانید ملّت ایران در مواجه هی با همه ی قدرت های بزرگ توفیق خواهد یافت و خواهد توانست پیش برود».9۸/3/1

منبع: خط حزب الله

عناوین مرتبط

دیدگاه کاربران

ناشناس۹۵۲۴۷۸۲۰:۳۲:۲۷ ۱۳۹۸/۳/۲۴
چرا هژمونی آمریکا رو به افول است؟ چطور شما به همچین نتیجه ای رسیده اید؟ همین الآن همه کشورها به خواسته او در تحریم ایران با او همکاری می کنند. حتی چین هم نه نفت می خرد و نه مراودات بانکی با ایران دارد.
ناشناس۹۵۲۶۷۰۲۳:۵۹:۱۵ ۱۳۹۸/۳/۲۴
شما تاریخ بیشتر بخوان متوجه می شوی از بعد جنگ جهانی و جنگ کره بخوان بیا جلو. خیزی بعد فرو پاشی شوروی آمریکا برداشت حالا دوباره رو به پایین ، کار یک شب دو شب هم نیست . چند دهه زمان می برد
ناشناس۹۵۲۶۹۱۰۰:۰۹:۴۹ ۱۳۹۸/۳/۲۵
توهّم آفت عقله دوست محترم این طرز تفکر فقط مطلوب ذینفعان و تاجران فاجعه‌ی برجام و تحریمه
ناشناس۹۵۳۴۳۳۱۱:۵۴:۱۸ ۱۳۹۸/۳/۲۵
شما خودتان در بزرگ نشان دادن قدرت امریکا دچار توهم هالیوودی شده اید
ناشناس۹۵۲۷۱۸۰۰:۳۷:۱۱ ۱۳۹۸/۳/۲۵
سوال : فرض كنيم ما مذاكره نكنيم وبه اندازه كافي قوي شويم خوب حالا تحريم جهاني هستيم وامكان مبادلات مالي وورود به اقتصاد جهاني را نداريم وهميشه مجبور به استفاده از كانال هاي زيرزميني وبازار سياه باشيم به هواپيماي ما بنزين نميدهند ميشوند همه جا با خودمان بنزين ببريم وهزاران موارد ديگر ؟ جامعه جهاني داوطلبانه تحريم ها رو رفع مي كنند ؟پس يكي بگه ما تا كي بايد مذاكره نكنيم؟
ناشناس۹۵۲۴۸۳۲۰:۳۶:۰۱ ۱۳۹۸/۳/۲۴
آمریکا نیازی به مذاکره با ایران ندارد. ایران را زیر تحریم شدید قرار داده و با سیاه نمایی ایران کلی اسلحه به اعراب فروخته و در کشورهایشان پایگاه نظامی ساخته است. این شرایط برای آمریکا کم دردسر و سودآور است.
ناشناس۹۵۲۷۴۹۰۱:۱۵:۴۶ ۱۳۹۸/۳/۲۵
ما که میگیم مذاکره نمیکنیم, به قول شما آمریکا هم که نیاز نداره. پس کی صبح تا شب حرف مذاکره رو میندازه وسط خدا میدونه!؟!؟!؟
ناشناس۹۵۲۵۰۶۲۱:۰۰:۵۴ ۱۳۹۸/۳/۲۴
ما فقط کافی است 25 سال صبر کنیم تا آمریکا نابود شود! هیچ نیازی به مذاکره نیست!
ناشناس۹۵۲۷۴۶۰۱:۱۳:۱۷ ۱۳۹۸/۳/۲۵
آمریکا ممکنه قدرتش کم و زیاد بشه ولی نابود نمیشه چون یه کشور قانونیه.
ناشناس۹۵۳۰۶۴۰۹:۳۶:۲۴ ۱۳۹۸/۳/۲۵
15سال از اين 25 سال گذشته ؟؟؟
ناشناس۹۵۲۵۶۳۲۲:۰۳:۵۴ ۱۳۹۸/۳/۲۴
پس چرا در قضيه تحريم تمام كشورها از آنها پيروي مي كنند اين نشان دهنده چيست؟
ناشناس۹۵۲۵۷۸۲۲:۱۸:۳۴ ۱۳۹۸/۳/۲۴
بر اساس مدل برجام؟ هیچ مگر مدل ضمانت دار ترسیم شود
ناشناس۹۵۲۶۳۴۲۳:۲۵:۱۱ ۱۳۹۸/۳/۲۴
سرانجام رو تو برجام دیدیم و اگه کسی موافق مذاکره با غرب و خصوصا امریکاست و اون شخص هم مسئول باشه خدا به اون ملت رحم کنه. ابوموسی اشعریها تکرار می شوند
ناشناس۹۵۲۷۰۹۰۰:۲۳:۵۲ ۱۳۹۸/۳/۲۵
ما اگر مقا,مت کنیم امریکا به زانو در خواهد امد شک ندارم چون ایران این توانایی را دارد در ضمن لازمه این کار پرورش نسل مومن و معتقد شجاع هوشمند و پای کار هست .
ناشناس۹۵۲۷۲۲۰۰:۳۸:۵۰ ۱۳۹۸/۳/۲۵
منطقه ای نه منطق های
پیشنماز زاده۹۵۲۷۸۲۰۲:۰۹:۳۹ ۱۳۹۸/۳/۲۵
تحلیل شما به دور از واقعیت است چون در حال حاضر اقتصاد آمریکا در بهترین موقعیت و نرخ بیکاری به پائین ترین شاخص ها رسیده بهتر است آمار و ارقام را هم مد نظر داشته باشید.
ناشناس۹۵۲۹۴۹۰۸:۴۵:۰۷ ۱۳۹۸/۳/۲۵
میشود مذاکره کرد و توافق نکرد ، لفظ مذاکره که بد نیست .
اعتمادی۹۵۳۰۱۵۰۹:۱۳:۴۷ ۱۳۹۸/۳/۲۵
شاید آمریکا 25000 سال دیگر نابود بشود , پس نیازی به مذاکره نیست.

پربحث‌های امروز

 1. روحانی بودجه صداوسیما را قطع کرد

 2. نجفی: اتهام قتل عمد را قبول ندارم/ نفهمیدم چه شد خشمگین شده و اسلحه را برداشتم/ من لفظ پرستو را به کار نبردم

 3. کدام اصلاح‌طلبی؟ کدام اصول‌گرایی؟

 4. به نظر شما با حجاب کیست؟  

 5. خانم چادری و آقای ریشوی پاساژ پروانه!

 6. چرا محافظان ظریف همراه او به نیویورک نرفتند؟

 7. دلایل اصلی کاهش نرخ ارز در بازار چیست؟/ حباب در حال تخلیه است

 8. انصارالله، شکست عربستان در یمن و عقب نشینی ارزی امارات در مقابل ایران

 9. نوبخت خبر داد: ایجاد ۹۸۸ هزار فرصت شغلی در سال جاری

 10. نمایندگان مجلس تا کجا مصونیت دارند؟

 11. نیم قرن از اولین سفر انسان به ماه گذشت  

 12. افزایش هزینه ساخت یک مترمربع مسکن به ۳.۵ میلیون تومان

 13. ادامه سقوط طلا در بازار؛ قیمت سکه ۳میلیون و ۸۳۰هزار تومان شد + جدول

 14. محدودیت تردد دیپلمات‌های ایرانی و خانواده‌هایشان در نیویورک

 15. عابدینی‌: ایجاد محدودیت برای تردد خبرنگاران ایرانی در نیویورک نقض آشکار حقوق بین الملل است

 16. رئیس قوه قضائیه: ماموریتم در گام دوم انقلاب اجرای عدالت و مبارزه با فساد است/ گزارشگران فساد را مورد تشویق قرار می‌دهیم

 17. صفر تا صد «توئیت‌های ۲۰ میلیونی» در نظام سلامت/ وزیر از کدام فساد حرف می‌زند؟

 18. آیا مستند ویژه «گاندو» درباره جیسون رضائیان روی آنتن می‌رود؟

 19. سناریوی هالیوودی آمریکا برای جنگ با ایران

 20. عضو جدید شورای نگهبان: افراد برای اینکه انتقاد یا زبان تندی دارند، نباید از گردونه نظام رانده شوند

 21. مسکن از دلار جلو زد

 22. حمایت سعید جلیلی از مواضع وزیر بهداشت

 23. آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان ماند

 24. افشاگری روزنامه گاردین درباره ارتباط "حلقه نزدیک" ترامپ با منافقین

 25. فواد ایزدی: در تعامل با اروپا از برجام عبرت بگیریم/ پروژه برجام موفق نبود

پربحث‌های دیروز

 1. جنگنده قاهر ۳۱۳، یک پنهانکار از نوع ایرانی+ تصاویر

 2. واقعیت‌های دهشتناک جنگ با ایران از نگاه نشریه کنگره آمریکا/ هرگونه جنگ احتمالی برای منافع آمریکا ویرانگر خواهد بود

 3. جهانگیری: هنر دیپلماسی ما آن بود که به توافقی بزرگ دست یافتیم تا دولت بعدی آمریکا بگوید که کلاه بر سرشان رفته است

 4. تسخیرکنندگان شهرک "باستی هیلز" را اعلام کنید

 5. پول ساخت ویلاهای لواسان از کجا در می‌آید؟  

 6. تهیه‌کننده «گاندو» جواب واعظی را داد؛ مردم پسندیده‌اند اما شما با حملات زنجیره‌ای رسانه‌هایتان...

 7. پاسخ دادستانی ارکان انذارم به مقامات قضایی را مخدوش نکرد

 8. پروژه نفوذ در ایران بسیار پررنگ تر از گذشته دنبال مي شود / سریال گاندو مثل یک شوک برای جامعه بود

 9. منافع ملی را به زلف پیرمرد 74 ساله اسپانیایی گره نزنید

 10. وزیر بهداشت: خواب از چشمانم رفته است/ برخی به جای واردات «استنت قلب»۲ میلیون یورو کابل برق آوردند

 11. احتمال لغو عوارض ورود به محدوده زوج و فرد تهران

 12. خرازی: مذاکره مجدد با‌ آمریکا خیانت است/ عصاره جهانگیری در دولت روحانی گرفته شد

 13. چگونه با اسناد غیررسمی از پرداخت بدهی به بانک فرار کنیم؟!

 14. واکنش مثبت علی مطهری به درخواست مایک پمپئو/ نظر احمد توکلی درباره بازداشت طبری/ چرا ائمه جمعه بازنشسته نمی‌شوند؟

 15. مکرون؛ بن‌بست برجامی و بسته پیشنهادی که در سکوت، برگشت خورد

 16. پخش مستند «تبادل ۴ جاسوس آمریکایی» از شبکه پنج

 17. آخرین وضعیت بازار ارز؛ مردم فروشنده دلارهای خانگی شدند

 18. ترامپ: دنبال تغییر نظام ایران نیستیم

 19. تاکید رهبر انقلاب بر ادامه کاهش تعهدات برجامی ایران

 20. همتی: شوک ارزی تخلیه شد/ بانک مرکزی قیمت ارز را تعیین نمی‌کند

 21. وزیر فرانسوی به علت خوردن نهار گران قیمت مجبور به استعفا شد  

 22. چراغ اول را روشن کنید آقای روحانی!

 23. تکذیب برداشت بد از مصاحبه ظریف درباره مذاکره موشکی با آمریکا

 24. دستگیری یکی از اراذل و اوباش سابقه دار متواری در غرب تهران  

 25. بیانیه بیش از 40 تشکل دانشجویی سراسر کشور در واکنش به لایحه جامع تامین امنیت زنان

پربحث‌های هفته

 1. تلخنامه «برجام» به افسانهٔ اعتمادپذیری غرب پایان داد

 2. اگر قدرت در دستان نخبگان اصولگرا باشد، بازهم گاندو ساخته خواهد شد؟

 3. نامه احمد توکلی به رئیس قوه قضائیه درباره اقدام خلاف عرف دادستان تهران + جزئیات

 4. روحانی بودجه صداوسیما را قطع کرد

 5. آقای مطهری! شفاف سخن بگویید و فرافکنی نکنید

 6. جنگنده کوثر، نتیجه‌ تحریم‌های جهانی علیه ایران+ تصاویر

 7. جنگنده قاهر ۳۱۳، یک پنهانکار از نوع ایرانی+ تصاویر

 8. زمان پاسخگویی نئولیبرال های وطنی فرارسیده است

 9. واقعیت‌های دهشتناک جنگ با ایران از نگاه نشریه کنگره آمریکا/ هرگونه جنگ احتمالی برای منافع آمریکا ویرانگر خواهد بود

 10. چه کسانی و چرا به گاندو حمله می‌کنند

 11. تصاویری از ویلاهای لاکچری قلعه باستی هیلز  

 12. اینکه می‌گویند مسئله حجاب در قرآن نیامده، غلط است/با هنجارشکنان عفاف و حجاب چگونه برخورد کنیم؟

 13. دولت نگاه «ناموسی» به برجام دارد

 14. برجام فعلا مُرده، آمریکا دست و پای خود را بسته است

 15. پاسخ مدیر روزنامه جوان به ادعاهای محمدرضا خاتمی

 16. متروهای کهنه و گرمای وحشتناک قطارها در ایتالیا/ در کشور برندها خبری از برند پوش‌ها نیست! + تصاویر

 17. فرمانده انتظامی تهران در سال ۷۸، سکوت ۲۰ساله‌اش درباره حوادث کوی دانشگاه را شکست

 18. بی مهری دولت به رسانه ملی

 19. جهانگیری: هنر دیپلماسی ما آن بود که به توافقی بزرگ دست یافتیم تا دولت بعدی آمریکا بگوید که کلاه بر سرشان رفته است

 20. تسخیرکنندگان شهرک "باستی هیلز" را اعلام کنید

 21. روحانی: مردم مقاوم ایران مقابل تحریم‌ها ایستادگی کرده‌اند/ ناکارآمدی دولت در خدمت به مردم سخنی نارواست

 22. تردیدافکنی‌های رسانه‌ای در اجماع سیاسی علیه آمریکا

 23. وقتی «مداحی» به «شغل نان و آبدار» تبدیل می‌شود + تصاویر

 24. قناری نیست گنجشک رنگ شده است!

 25. مراقب نفوذی ها باشیم

پربحث‌های امروز

 1. کدام اصلاح‌طلبی؟ کدام اصول‌گرایی؟

 2. چرا محافظان ظریف همراه او به نیویورک نرفتند؟

 3. نوبخت خبر داد: ایجاد ۹۸۸ هزار فرصت شغلی در سال جاری

 4. نمایندگان مجلس تا کجا مصونیت دارند؟

 5. عابدینی‌: ایجاد محدودیت برای تردد خبرنگاران ایرانی در نیویورک نقض آشکار حقوق بین الملل است

 6. عضو جدید شورای نگهبان: افراد برای اینکه انتقاد یا زبان تندی دارند، نباید از گردونه نظام رانده شوند

 7. حمایت سعید جلیلی از مواضع وزیر بهداشت

 8. آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان ماند

 9. فواد ایزدی: در تعامل با اروپا از برجام عبرت بگیریم/ پروژه برجام موفق نبود

 10. نقوی‌حسینی: کف‌گیر آمریکا در تحریم به تهِ دیگ خورده است/ دیگر چیزی نمانده که تحریم کنند

 11. نجفی، علیزاده را از وکالت خود عزل کرد

 12. لاریجانی: بانک مرکزی از اهرم مالیات برای بازگشت ارز صادراتی استفاده کند

 13. توئیت ظریف درباره گفت‌وگوهایش در آمریکا

 14. آیا آملی لاریجانی موضع خود درباره «طبری» را اصلاح می‌کند؟

 15. داستان غمبار «نفوذ» در ایران؛ از جدیدالاسلام‌ها تا فراماسونری/ وقتی برخی سفیران غربی از زبان هنرپیشه‌های ما حرف می زنند

 16. ظریف: آمریکا فروش سلاح به امثال صدام را پایان دهد

 17. آیت‌الله جنتی: اعضای جدید شورای نگهبان دارای سوابق درخشان در خدمت به انقلاب هستند

 18. محمد قمی؛ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی: متاسفانه جنگ نرم را خیلی باور نکردیم

 19. جلسه شورای نگهبان برگزار شد

 20. در جلسه امروز هیات دولت چه گذشت؟

 21. وزیر نیرو: ساعت کار ادارات تهران تغییر نمی‌کند

 22. لاریجانی: ایران بعد از برجام نجابت از خود ‌نشان داد‌/ ساختار بودجه ‌در حال تغییر اصولی است‌

 23. الحاق پهپاد مهاجر ۶ به ناوگان پهپادی نیروی زمینی ارتش

 24. آیت‌الله نوری همدانی: دستگاه دیپلماسی تلاش خود را برای آزادی شیخ زکزاکی بکار گیرد

 25. انتصاب نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس

پربحث‌های دیروز

 1. جنگنده قاهر ۳۱۳، یک پنهانکار از نوع ایرانی+ تصاویر

 2. جهانگیری: هنر دیپلماسی ما آن بود که به توافقی بزرگ دست یافتیم تا دولت بعدی آمریکا بگوید که کلاه بر سرشان رفته است

 3. پاسخ دادستانی ارکان انذارم به مقامات قضایی را مخدوش نکرد

 4. پروژه نفوذ در ایران بسیار پررنگ تر از گذشته دنبال مي شود / سریال گاندو مثل یک شوک برای جامعه بود

 5. خرازی: مذاکره مجدد با‌ آمریکا خیانت است/ عصاره جهانگیری در دولت روحانی گرفته شد

 6. واکنش مثبت علی مطهری به درخواست مایک پمپئو/ نظر احمد توکلی درباره بازداشت طبری/ چرا ائمه جمعه بازنشسته نمی‌شوند؟

 7. مکرون؛ بن‌بست برجامی و بسته پیشنهادی که در سکوت، برگشت خورد

 8. تاکید رهبر انقلاب بر ادامه کاهش تعهدات برجامی ایران

 9. چراغ اول را روشن کنید آقای روحانی!

 10. دلایل بازداشت اکبر طبری اعلام شد

 11. سلیمی خطاب به موگرینی: با دم شیر بازی نکنید/ ضرب شست ملت ایران را چشیده‌اید

 12. آیت الله جنتی: شورای نگهبان بی‌طرف است/تحت تأثیر هیچ جریانی قرار نمی‌گیریم

 13. موسوی: نفتکش خارجی در تنگه هرمز به دنبال نقص فنی به آبهای ایران منتقل شد

 14. باید به سمت صادر کردن قوانین‌مان به دنیا حرکت کنیم

 15. ظریف: درباره برجام مجدداً وارد مذاکره نمی‌شویم/ اگر جنگی در منطقه صورت بگیرد، فکر نمی‌کنم کسی در امان بماند

 16. سرلشکر صفوی: مقاومت راه غلبه بر تحریم‌ها و عملیات روانی دشمن است

 17. رضا پهلوی خود را با ۹۸ درصد تخفیف به بن سلمان فروخت!

 18. پیکر «امیر ترکان» به خاک سپرده شد

 19. سخنگوی سازمان انرژی اتمی: فعلاً از غنی‌سازی ۴.۵ درصد عبور نمی‌کنیم

 20. قالیباف از ایرنا شکایت کرد

 21. ظریف: در آمریکا تنها به سه ساختمان می‌توانم بروم

 22. سخنگوی دستگاه قضا: اوین زندانی معمولی است و مخوف یا لاکچری نیست

 23. حضور یک پیرمرد دیگر در دفتر رئیس جمهور!

 24. انصراف ۴ نماینده در طرح سوال از وزرا  

 25. مجلس با دوفوریت لایحه اصلاح موادی از قانون بودجه ۱۳۹۸ موافقت کرد

پربحث‌های هفته

 1. تلخنامه «برجام» به افسانهٔ اعتمادپذیری غرب پایان داد

 2. آقای مطهری! شفاف سخن بگویید و فرافکنی نکنید

 3. جنگنده کوثر، نتیجه‌ تحریم‌های جهانی علیه ایران+ تصاویر

 4. جنگنده قاهر ۳۱۳، یک پنهانکار از نوع ایرانی+ تصاویر

 5. چه کسانی و چرا به گاندو حمله می‌کنند

 6. دولت نگاه «ناموسی» به برجام دارد

 7. پاسخ مدیر روزنامه جوان به ادعاهای محمدرضا خاتمی

 8. فرمانده انتظامی تهران در سال ۷۸، سکوت ۲۰ساله‌اش درباره حوادث کوی دانشگاه را شکست

 9. بی مهری دولت به رسانه ملی

 10. جهانگیری: هنر دیپلماسی ما آن بود که به توافقی بزرگ دست یافتیم تا دولت بعدی آمریکا بگوید که کلاه بر سرشان رفته است

 11. روحانی: مردم مقاوم ایران مقابل تحریم‌ها ایستادگی کرده‌اند/ ناکارآمدی دولت در خدمت به مردم سخنی نارواست

 12. تردیدافکنی‌های رسانه‌ای در اجماع سیاسی علیه آمریکا

 13. قناری نیست گنجشک رنگ شده است!

 14. مراقب نفوذی ها باشیم

 15. ادامه جنجال‌های گاندو/ پرداخت رشوه به رئیس دفتر یکی از روسای ادوار مجلس/ آیت‌الله جنتی: شورای نگهبان به صف‌بندی‌های سیاسی وارد نمی‌شود

 16. توضیحات دادسرای عمومی و انقلاب تهران درباره نامه توکلی به رئیسی

 17. اعاده اموال نامشروع مسئولان باعث تقویت نظام سیاسی می شود

 18. پاسخ دادستانی ارکان انذارم به مقامات قضایی را مخدوش نکرد

 19. پروژه نفوذ در ایران بسیار پررنگ تر از گذشته دنبال مي شود / سریال گاندو مثل یک شوک برای جامعه بود

 20. انگیزه سفیدنمایی درباره جاسوسان سوخته چیست؟

 21. تئوریسین گاف/ مگر گاندو چه گفت که آشنا را به‌هم ریخت؟

 22. واعظی‌ خبر داد: احتمال شکایت دولت از سریال گاندو / اروپایی‌ها به دنبال خروج از برجام نیستند

 23. ۴ سال پس از امضای برجام؛ نگاهی به ۱۰ خطای راهبردی در مذاکرات هسته‌ای

 24. پسر شاه مخلوع، تیر آخر بن سلمان برای ایجاد تنش در ایران

 25. کدام اصلاح‌طلبی؟ کدام اصول‌گرایی؟

آخرین عناوین