بی فایده و با ضرر سرانجام مذاکره احتمالی با آمریکا

 3980324118 ۱۸ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱۳ تکراری یا غیرقابل انتشار
سرانجام مذاکره احتمالی با آمریکا

این یک واقعیت انکارناپذیر است که آمریکایی ها به مذاکره با ایران احتیاج دارند. چرا؟ حداقل به دو دلیل عمده: اول آنکه قدرت هژمونی ایالات متحده، روز به روز در حال افول اســت و بنابراین از نقش ابرقدرتی او در حال کاسته شدن است، پس نیاز دارند به افکار عمومی جهان نشان دهند که همچنان قدرت برتر دنیا و محور تحولات آن هستند.

دوم آنکه جمهوری اســامی به عنــوان یک قدرت نوظهور دســتکم منطق های، توانسته است در سال های اخیر، عمق راهبردی خود را روز به روز گسترش داده و در عین حال، سیاست مستقل بودن خود از نظام سلطه را هم به معرض نمایش بگذارد، پس کشــاندن چنین کشــوری به میز مذاکره، برای مقامات آمریکایی از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین علت هم، از اول انقاب تاکنون، هر دولتــی که در ایالات متحده روی کار آمده، فارغ از اینکه متعلق به کدام «باشگاه سیاسی» است، به دنبال مذاکره با ایران بوده است.

«پیشنهاد مذاکره از طرف آمریکایی ها چیز جدیدی نیست. در طول این چهل سال غالباً آنها دنبال مذاکرهِ ی با ما بوده اند. ریگان رئیس جمهور مقتدر آمریکا -که آمریکای آن روز با آمریکای امروز خیلی فرق کرده، او نسبت به اینها خیلی قوی ّ تر و مقتدرتر بود- حتی مخفیانه آدم ّ هم فرســتاد تهران، قضیه ی مک فارلین معروف، آدم فرستاد در همین فــرودگاه مهرآبــاد، آخر هــم با دســت خالی برگشــت؛ زمــان امام (رضوان الله علیه...) { 97/5/22}

دولت های آمریکا - هم آن دولت قبلی، هم این دولت، هم دولت اسبق- همه احتیاج دارند نمایش بدهند که ما جایی مثل جمهوری اسامی را کشاندیم پای میز مذاکره؛ این چیزی ّ است که نیاز دارند. آن روزی که اوباما موفق شد تلفنی با آقای دکتر روحانی صحبت بکند، اینها آنجا جشن گرفتند که خبرش بعداً ُ رسید به ما از طرقی.ّ اینها احتیاج دارند به این قضیه؛ هیچ لزومی ندارد که ما این احتیاج آنها را برآورده کنیم».97/6/7

‌چرا‌با‌آمریکا‌مذاکره‌نمی‌کنیم؟

این سؤالی کلیدی است و این روزها توسط برخی از سیاسیون و رسانه های داخلی مطرح میشود. برای پاسخ به آن اما بیایید سؤال را برعکس کنیم و بپرســیم که اگر فرضا (فرض محال) با آمریکا مذاکره کنیم چه اتفاقی میافتد؟ در این صورت، طبعا"نتیجه"ی آن از سه حالت خارج نیست:

اول، دو طرف پای میــز مذاکره بروند و بعد از ســاعتها و روزها گفتگو کردن، به دلیل تعارض شدید دیدگاهها و رویکردها، به نتیجهای نرسند و میز مذاکره را ترک کنند. واضح اســت که در این حالت، نه تنها چیزی عاید کشور نمیشود بلکه هم فرصت های کشــور به هدر میرود، و هم فضاسازی ها علیه ایران به شکل سنگین تری از سر گرفته خواهد شد که ایران نمیخواهد مذاکرات به نتیجه برسد و به اصطاح میشود کالاول!

دوم، دو طرف بعد از مذاکرات فشــرده و بحث های فــراوان، در بهترین حالت به توافقی شبیه همین توافق موســوم به «برجام» برسند. در این حالت، سؤال آن است که آیا منافع ایران از این متن حاصل خواهد شد؟ آیا برجام منتهی به برداشتن تحریمها شد که حالا مجددا چیزی شبیه آن را تجریه کنیم؟ از این مهمتر، اساسا چه تضمینی وجود دارد که دولت بعدی ایالات متحده، مانند دولت فعلی، برخاف همه ی قواعد و قوانین حقوقی عمل نکند و با این ادعا که این توافق به ضرر کشــور آمریکا است، به طور یکجانبه از آن خارج نشود؟ و اصلا چرا باید مسیری را که یک بار آزموده ایم و به نتیجه ای هم نرسیده ایم، مجددا تکرار کنیم؟

«دولت آمریکا برخاف ّ تعهدات خودش عمل می ِ کند؛ این بار ّ اول هم نیست؛ قضایای گوناگون قبلی هم همین را تأیید میکند. مجموعه ّ ی برخوردهایــی که از اول با برجام کردند، به تعبیر حضرات دیپلمات های ما، نقض روح و جسم برجام بود؛ این را دیپلمات های محترم ما که خودشان این زحمت را کشیده بودند و واقعاً تلاش شبانه روزی کرده بودند برای مسئله ّ ی برجام، بارها و مکرر درِ زمان ِ این دولت و در زمان دولت قبلآ آمریکا گفتند که برجام نقض شده؛ گاهی روح برجام و گاهی جسم برجام را نقض کردند.

خب، دولتی با این ّ خصوصیات که به این راحتی معاهده ی بین المللی را نقض میکند، بعد هم مثل آب خوردن زیر امضایش میزند و می گوید من از معاهده خارج شدم - با کارهای نمایشی تلویزیونی؛ امضایش را نشان میدهد که ما خارج شدیم از فان [معاهده-] خب پیدا است که با این دولت لااقل جمهوری اسامی نمی ِ تواند تعامل کند. این جوابآن کسانی که بارهاوبارها به ما در طول زمان میگفتند چرا با آمریکا مذاکره نمیکنید، چرا با آمریکا تعامل نمیکنید؛ این جوابش».97/3/2

ســوم هم اینکه آمریکا به مذاکرات، به صورت یک"بسته ی کامل"که فراتر از موضوع هسته ای نگریسته و خواستار"مذاکرات جامع"با ایران، بر سر سایر موضوعات مهم مانند فعالیت های منطقه ای ایران، تسلیحات موشکی، حقوق بشر، حمایت ایران از گروه های محور مقاومت هستند.

«حرف طرف مقابل این اســت که میگوید ایــن توافق انجام گرفت لکن این توافق کافی نیست و مســائل دیگری هم هست که در آنها هم بایستی ملّت ایران، دولت ایران، مســئولین ایران تصمیم بگیرند و اقدامّ بکنند. حالا در حل این اختلافات، فرض بفرمایید که ملّت ایران مجبور باشــد از اصول خود صرف ّ نظر کند، از خط قرمزهای خود هم صرف نظر
کند. تا در نتیجه کشــور بتواند از ظرفیت های خود استفاده کند.

بنابراین در قضیه ی هسته ای توافق شد و اسم این را گذاشتیم «برجام»؛ برجام دیگری در قضایای منطقه، برجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور؛ برجام۲ و۳و۴و الی غیرذلک بایستی به وجود بیاید تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی میکنند این منطق را در بین نخبگان جامعه و از ســوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنند.»95/1/1

مثل روز روشن است که پیامد چنین مذاکره ای، تهی کردن کشور از «مؤلفه های قدرت» خود است و در این صورت، کشور بیش از هر زمان دیگری به گزینه ی حمله ی نظامی نزدیکتر خواهد شــد. بنابراین هیچکدام از سه حالت فوق، در بردارندهی منافع ملی کشور و مردم نخواهد بود. «مذاکره ی با آمریکا برای ما هیچ فایده ّ ای ندارد، دوم اینکه ضرر دارد؛ یعنی چیزی است بی فایده و با ضرر».9۸/3/۸

البته عدم مذاکره با آمریکا، به معنای عدم تعامل با سایر کشــورها (حتی تروئیکای اروپایی که علیــه ما اقدام کرده اند) نیست، دلیل واضح آن هم سفرهای دپیلماتیک مقامات آلمانی و ژاپنی به کشور است، اما در این میان، دو کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی استثناء هستند. «من میبینم بعضی از برادران ما گاهی اوقات میگویند که ما باید با همه ی دنیا رابطه داشته باشیم؛ خب بله، با همه ی ّ دنیا -البته منهای آمریکا و رژیم صهیونیستی- باید رابطه داشته باشیم؛ ما مشکلی نداریم».94/12/20

پس‌چه‌باید‌کرد؟

حال که مشــخص شــد مذاکره با آمریکا، «بی فایده و باضرر» است، باید به این سؤال پاسخ داد که پس چه باید کرد و راه چاره چیســت؟ جواب این سؤال را به تفصیل، رهبر انقلاب در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی(ره) بیان کردند: رساندن کشور به نقطه ی بازدارندگی.

«هدف مقاومت عبارت است از رسیدن به نقطه ی بازدارندگی. هم در اقتصاد، هم در مســائل سیاسی کشــور، هم در مسائل اجتماعی، هم در مسائل نظامی باید به نقطه ای برسیم که این نقطه بازدارنده باشد، یعنی بتواند جوریّ خود را نشان بدهد که دشمن را از تعرض به ملّت ایران در همهی زمینه ها منصرف کند؛ دشمن ببیند فایدهای ندارد و با ملّت ایران نمیتواند کاری بکنــد. ما امروز در بخش نظامی تا حدود زیادی به این بازدارندگی رســیده ایم.این هم که میبینید روی مسئله ی موشک و مانند این حرفها اصرار میکنند، به خاطر همین است؛ میدانند که ما بــه بازدارندگی رســیدهایم، بــه نقطه ی تثبیت رسیده ایم».9۸/3/14

البته نحوهی مواجه ی ما با دشمن نیز حداقل دارای۴ شرط اساسی و مهم است، شروطی که پیروزی جبهه یّ حق را تضمین خواهد کرد: «باید اولاً شــجاعانه باشد، مرعوبانه نباشد؛ ثانیاً امیدوارانه باشد، مأیوسانه نباشد؛ ثالثاً عاقلانه و خردمندانه باشد، هیجانی و احساساتی سطحی نباشد؛ [رابعاً] مبتکرانه باشد، از روی انفعال نباشد؛ ابتکار ّ کنیم؛ اگر به این کیفیت حرکت کردیــم، اگر اینجور حرکت کردیم، بدانید ملّت ایران در مواجه هی با همه ی قدرت های بزرگ توفیق خواهد یافت و خواهد توانست پیش برود».9۸/3/1

منبع: خط حزب الله

عناوین مرتبط

دیدگاه کاربران

ناشناس۹۵۲۴۷۸۲۰:۳۲:۲۷ ۱۳۹۸/۳/۲۴
چرا هژمونی آمریکا رو به افول است؟ چطور شما به همچین نتیجه ای رسیده اید؟ همین الآن همه کشورها به خواسته او در تحریم ایران با او همکاری می کنند. حتی چین هم نه نفت می خرد و نه مراودات بانکی با ایران دارد.
ناشناس۹۵۲۶۷۰۲۳:۵۹:۱۵ ۱۳۹۸/۳/۲۴
شما تاریخ بیشتر بخوان متوجه می شوی از بعد جنگ جهانی و جنگ کره بخوان بیا جلو. خیزی بعد فرو پاشی شوروی آمریکا برداشت حالا دوباره رو به پایین ، کار یک شب دو شب هم نیست . چند دهه زمان می برد
ناشناس۹۵۲۶۹۱۰۰:۰۹:۴۹ ۱۳۹۸/۳/۲۵
توهّم آفت عقله دوست محترم این طرز تفکر فقط مطلوب ذینفعان و تاجران فاجعه‌ی برجام و تحریمه
ناشناس۹۵۳۴۳۳۱۱:۵۴:۱۸ ۱۳۹۸/۳/۲۵
شما خودتان در بزرگ نشان دادن قدرت امریکا دچار توهم هالیوودی شده اید
ناشناس۹۵۲۷۱۸۰۰:۳۷:۱۱ ۱۳۹۸/۳/۲۵
سوال : فرض كنيم ما مذاكره نكنيم وبه اندازه كافي قوي شويم خوب حالا تحريم جهاني هستيم وامكان مبادلات مالي وورود به اقتصاد جهاني را نداريم وهميشه مجبور به استفاده از كانال هاي زيرزميني وبازار سياه باشيم به هواپيماي ما بنزين نميدهند ميشوند همه جا با خودمان بنزين ببريم وهزاران موارد ديگر ؟ جامعه جهاني داوطلبانه تحريم ها رو رفع مي كنند ؟پس يكي بگه ما تا كي بايد مذاكره نكنيم؟
ناشناس۹۵۲۴۸۳۲۰:۳۶:۰۱ ۱۳۹۸/۳/۲۴
آمریکا نیازی به مذاکره با ایران ندارد. ایران را زیر تحریم شدید قرار داده و با سیاه نمایی ایران کلی اسلحه به اعراب فروخته و در کشورهایشان پایگاه نظامی ساخته است. این شرایط برای آمریکا کم دردسر و سودآور است.
ناشناس۹۵۲۷۴۹۰۱:۱۵:۴۶ ۱۳۹۸/۳/۲۵
ما که میگیم مذاکره نمیکنیم, به قول شما آمریکا هم که نیاز نداره. پس کی صبح تا شب حرف مذاکره رو میندازه وسط خدا میدونه!؟!؟!؟
ناشناس۹۵۲۵۰۶۲۱:۰۰:۵۴ ۱۳۹۸/۳/۲۴
ما فقط کافی است 25 سال صبر کنیم تا آمریکا نابود شود! هیچ نیازی به مذاکره نیست!
ناشناس۹۵۲۷۴۶۰۱:۱۳:۱۷ ۱۳۹۸/۳/۲۵
آمریکا ممکنه قدرتش کم و زیاد بشه ولی نابود نمیشه چون یه کشور قانونیه.
ناشناس۹۵۳۰۶۴۰۹:۳۶:۲۴ ۱۳۹۸/۳/۲۵
15سال از اين 25 سال گذشته ؟؟؟
ناشناس۹۵۲۵۶۳۲۲:۰۳:۵۴ ۱۳۹۸/۳/۲۴
پس چرا در قضيه تحريم تمام كشورها از آنها پيروي مي كنند اين نشان دهنده چيست؟
ناشناس۹۵۲۵۷۸۲۲:۱۸:۳۴ ۱۳۹۸/۳/۲۴
بر اساس مدل برجام؟ هیچ مگر مدل ضمانت دار ترسیم شود
ناشناس۹۵۲۶۳۴۲۳:۲۵:۱۱ ۱۳۹۸/۳/۲۴
سرانجام رو تو برجام دیدیم و اگه کسی موافق مذاکره با غرب و خصوصا امریکاست و اون شخص هم مسئول باشه خدا به اون ملت رحم کنه. ابوموسی اشعریها تکرار می شوند
ناشناس۹۵۲۷۰۹۰۰:۲۳:۵۲ ۱۳۹۸/۳/۲۵
ما اگر مقا,مت کنیم امریکا به زانو در خواهد امد شک ندارم چون ایران این توانایی را دارد در ضمن لازمه این کار پرورش نسل مومن و معتقد شجاع هوشمند و پای کار هست .
ناشناس۹۵۲۷۲۲۰۰:۳۸:۵۰ ۱۳۹۸/۳/۲۵
منطقه ای نه منطق های
پیشنماز زاده۹۵۲۷۸۲۰۲:۰۹:۳۹ ۱۳۹۸/۳/۲۵
تحلیل شما به دور از واقعیت است چون در حال حاضر اقتصاد آمریکا در بهترین موقعیت و نرخ بیکاری به پائین ترین شاخص ها رسیده بهتر است آمار و ارقام را هم مد نظر داشته باشید.
ناشناس۹۵۲۹۴۹۰۸:۴۵:۰۷ ۱۳۹۸/۳/۲۵
میشود مذاکره کرد و توافق نکرد ، لفظ مذاکره که بد نیست .
اعتمادی۹۵۳۰۱۵۰۹:۱۳:۴۷ ۱۳۹۸/۳/۲۵
شاید آمریکا 25000 سال دیگر نابود بشود , پس نیازی به مذاکره نیست.

پربحث‌های اخیر

 1. چرا روحانی عصبانی است؟

 2. "چَت" جنجالی سعید ملایی با فدراسیون جهانی/ سناریو از پیش طراحی شده برای پناهندگی + سند

 3. توسعه نیروگاه بوشهر، توقف ناپذیری قطار هسته ای ایران

 4. درددل های مردم با وزیر کار روحانی درباره بیکاری

 5. استیگلیتز: آثار و نتایج آزادسازی بازار سرمایه، نفرت انگیز بوده اند/ مردم حق دارند که حس کنند فریب خورده اند

 6. جزئیاتی از میدان جدید نفتی نام‌آوران/ زنگنه: حجم مخزن تازه کشف شده ۲۲میلیارد بشکه است

 7. روحانی: پرونده‌سازی برای افراد هنر نیست!/ با هم دوست باشیم

 8. روحانی: کافران وقتی پیمان اول را می‌شکستند، پیامبر پیمان دوم را می‌بست

 9. افزایش قیمت برخی خودروها/ پراید ۱۱۱ به ۵۲ میلیون تومان رسید + جدول

 10. علی مطهری: حکومت اسلامی می‌تواند در موضوع «چندهمسری»دخالت کند

 11. جانباز قمی پس از خودسوزی، فوت کرد

 12. ماجرای ماموریت‌های بی‌بازگشت چهره‌های خبری صداوسیما/ از اسماعیل فلاح چه خبر؟

 13. رئیسی: مصمم‌تر از همیشه با فساد مبارزه خواهیم کرد و مردم را در جریان قرار می‌دهیم

 14. رئیسی: هیچ گونه حاشیه و حاشیه سازی نباید دست اندرکاران را در امر مبارزه با فساد گرفتار کند

 15. حدادعادل: در انتخابات مجلس شرکت نمی‌کنم

 16. رئیس اسبق بانک مرکزی: ماجرای تخلف ۲ میلیارد دلاری به دولت خاتمی و روحانی مربوط است

 17. دستگیری حفاران و متجاوزان«جنگل های هیرکانی»

 18. حمله به قبرستان یهودیان

 19. سلمان خدادادی: افرادی که درباره زندگی شخصی‌ام اخلاق را زیر پا گذاشتند به خدا واگذار می‌کنم

 20. خبر خوش برای بازنشسته‌ها

 21. ناصر ایمانی: روحانی تسويه حساب‌های خود را پشت تريبون عمومی انجام می‌دهد/ حرف‌های رئیس‌جمهور رنگ و بوی سياسی دارد

 22. سرقت ۳ میلیاردی دختر جوان از خانه مهندس

پربحث‌های دیروز

 1. شعار اعتراضی مردم یزد: روحانی حیا کن آمریکا رو رها کن

 2. جرم حداد عادل چیست؟

 3. جمعه‌های فرصت ساز برای فرصت طلبان / سخنی با آیت الله علم‌الهدی 

 4. روحانی: هر کسی که به فساد آلوده است باید با او برخورد شود/ در این دولت یک ریال یا یک دلار گم نخواهد شد

 5. پاسخ ۱۲ روز قبل رئیسی به اظهارات امروز روحانی: با سیاسی‌کاری و دوقطبی‌سازی مبارزه با فساد را ترک نمی‌کنیم

 6. واکنش حسن روحانی به شعارهای منفی

 7. حسین شریعتمداری: مگر چند نفر مُرده‌اند؟!

 8. آخرین خبر درباره حضور قالیباف و حدادعادل در انتخابات مجلس/ سخنرانی پرحاشیه روحانی در یزد/ قوچانی: طرح اصلاح‌طلبان مانند بنگاه‌های دوست‌یابی است

 9. مرعشی: رای روحانی زیر ۴ درصد بود/ در بکارگیری آدم‌های صالح، انتظار بیشتری از روحانی داشتم/ نظارت استصوابی را قبول داریم اما.../ رشد اقتصادی ۸ درصد بدون کار با دنیا نمی‌شود

 10. دست‌نوشته‌های مردم یزد در حضور روحانی

 11. پاسخ سخنگوی قوه قضاییه به روحانی

 12. مرگ ۱۵ کودک ایرانی به دلیل تحریم‌های آمریکا

 13. سی ان ان: ترامپ تصور می‌کرد ایران برای مذاکره منت خواهد کشید اما برعکس شد !

 14. قدرت هسته‌ای ایران در دل کویر/ آیا «‌فردو» غربی‌ها را به برجام باز می‌گرداند؟

 15. حمله وندال‌ها به آرامگاه مادر نادرشاه

 16. روحانی: هرجا بتوانیم با مذاکره مشکل مردم را حل کنیم یک ثانیه صبر نخواهم کرد

 17. صف‌بندی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان برای انتخابات مجلس/ سرلیست‌های احتمالی در تهران چه افرادی خواهند بود؟

 18. افزایش ۵۰ درصدی عوارض ورود به طرح ترافیک

 19. قرار بازداشت «شبنم نعمت‌زاده» تمدید شد/ قاضی مسعودی: آزاد شدن نعمت‌زاده وجود ندارد

 20. زمزمه‌های بودجه۹۹؛ دلار ۸ هزار تومانی و فروش نفت بالاتر از ۵۰۰ هزار بشکه

 21. کف رفتن ۳۰۰ دلار در چشم بهم زدن

 22. طلای ۲۴ عیار در منوی غذا / استیک و بستنی با روکش طلا، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان!

 23. ماجرای حضور رانندگان مست در بهشت زهرا(س)!

 24. پرویز پرستویی این همه مدت کجا بود؟

پربحث‌های هفته

 1. توهین علی مطهری به یک دانشجو

 2. تبريك! شما وارد «پالرمو» و «سی اف تی» شديد/ برای ورود به مرحله بعد کلید «موافقم» را فشار دهید!

 3. ادب مرد به ز دولت اوست؟

 4. مشکلات کشور برجای خود باقی است حتی اگر آمریکا به دوست خوب ما تبدیل شود !...

 5. پزشکان کلاه خود را قاضی کنند، مردم توان افزایش تعرفه‌های درمانی را ندارند

 6. شعار اعتراضی مردم یزد: روحانی حیا کن آمریکا رو رها کن

 7. مقایسه قیمت بنزین در ایران با همسایگان و دیگر کشورها

 8. بگویید و مردم را خلاص کنید !

 9. مطهری: باید به دانشجوی گستاخ پاسخ قاطع داد/ جمله‌ام درخور یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بود!

 10. جرم حداد عادل چیست؟

 11. چرا روحانی عصبانی است؟

 12. جزئیات طرح حذف زندان از مهریه/ دیگر کسی به زندان نمی‌رود، حتی اگر مهریه یک سکه باشد

 13. کنترل تجمع در اطراف کنسولگری ایران در کربلا + عکس و فیلم

 14. "چَت" جنجالی سعید ملایی با فدراسیون جهانی/ سناریو از پیش طراحی شده برای پناهندگی + سند

 15. در برجام تضمین های کافی نگرفتیم/ روحانی بد شانسی آورد/ امروز که در موضع قدرت هستیم بهترین زمان برای حل و فصل مسایل مان است

 16. ماجرای مرگ همسایه به خاطر پنچر کردن آمبولانس

 17. دو قطبی ایرانی- اسلامی، فرصت یا چالش؟

 18. جمعیت جهان را یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دادیم!

 19. مروری بر جملات حاشیه‌ساز علی مطهری!

 20. توسعه نیروگاه بوشهر، توقف ناپذیری قطار هسته ای ایران

 21. چه کسانی عراق و لبنان را به این روز انداختند؟!

 22. درددل های مردم با وزیر کار روحانی درباره بیکاری

 23. طرح برخورد با خانه‌های مجردی

 24. ارائه وثیقه ۲۰۰ میلیاردی «شبنم نعمت‌زاده» به دادگاه

 25. یک عکس، یک شرح | جان چو دیگر شد، جهان دیگر شود...

پربحث‌های دیروز

 1. جرم حداد عادل چیست؟

 2. جمعه‌های فرصت ساز برای فرصت طلبان / سخنی با آیت الله علم‌الهدی 

 3. روحانی: هر کسی که به فساد آلوده است باید با او برخورد شود/ در این دولت یک ریال یا یک دلار گم نخواهد شد

 4. پاسخ ۱۲ روز قبل رئیسی به اظهارات امروز روحانی: با سیاسی‌کاری و دوقطبی‌سازی مبارزه با فساد را ترک نمی‌کنیم

 5. حسین شریعتمداری: مگر چند نفر مُرده‌اند؟!

 6. آخرین خبر درباره حضور قالیباف و حدادعادل در انتخابات مجلس/ سخنرانی پرحاشیه روحانی در یزد/ قوچانی: طرح اصلاح‌طلبان مانند بنگاه‌های دوست‌یابی است

 7. مرعشی: رای روحانی زیر ۴ درصد بود/ در بکارگیری آدم‌های صالح، انتظار بیشتری از روحانی داشتم/ نظارت استصوابی را قبول داریم اما.../ رشد اقتصادی ۸ درصد بدون کار با دنیا نمی‌شود

 8. پاسخ سخنگوی قوه قضاییه به روحانی

 9. قدرت هسته‌ای ایران در دل کویر/ آیا «‌فردو» غربی‌ها را به برجام باز می‌گرداند؟

 10. صف‌بندی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان برای انتخابات مجلس/ سرلیست‌های احتمالی در تهران چه افرادی خواهند بود؟

پربحث‌های هفته

 1. تبريك! شما وارد «پالرمو» و «سی اف تی» شديد/ برای ورود به مرحله بعد کلید «موافقم» را فشار دهید!

 2. ادب مرد به ز دولت اوست؟

 3. مشکلات کشور برجای خود باقی است حتی اگر آمریکا به دوست خوب ما تبدیل شود !...

 4. بگویید و مردم را خلاص کنید !

 5. مطهری: باید به دانشجوی گستاخ پاسخ قاطع داد/ جمله‌ام درخور یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بود!

 6. جرم حداد عادل چیست؟

 7. چرا روحانی عصبانی است؟

 8. در برجام تضمین های کافی نگرفتیم/ روحانی بد شانسی آورد/ امروز که در موضع قدرت هستیم بهترین زمان برای حل و فصل مسایل مان است

 9. توسعه نیروگاه بوشهر، توقف ناپذیری قطار هسته ای ایران

 10. یک عکس، یک شرح | جان چو دیگر شد، جهان دیگر شود...

 11. جمعه‌های فرصت ساز برای فرصت طلبان / سخنی با آیت الله علم‌الهدی 

 12. استیگلیتز: آثار و نتایج آزادسازی بازار سرمایه، نفرت انگیز بوده اند/ مردم حق دارند که حس کنند فریب خورده اند

 13. روحانی: هر کسی که به فساد آلوده است باید با او برخورد شود/ در این دولت یک ریال یا یک دلار گم نخواهد شد

 14. پاسخ ۱۲ روز قبل رئیسی به اظهارات امروز روحانی: با سیاسی‌کاری و دوقطبی‌سازی مبارزه با فساد را ترک نمی‌کنیم

 15. حسین شریعتمداری: مگر چند نفر مُرده‌اند؟!

 16. آخرین خبر درباره حضور قالیباف و حدادعادل در انتخابات مجلس/ سخنرانی پرحاشیه روحانی در یزد/ قوچانی: طرح اصلاح‌طلبان مانند بنگاه‌های دوست‌یابی است

 17. آیا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اراده رسیدگی به رفتار و فحاشی‌های علی مطهری را دارد؟

 18. علی مطهری: با یک دانشجوی پسر شوخی کردم

 19. مرعشی: رای روحانی زیر ۴ درصد بود/ در بکارگیری آدم‌های صالح، انتظار بیشتری از روحانی داشتم/ نظارت استصوابی را قبول داریم اما.../ رشد اقتصادی ۸ درصد بدون کار با دنیا نمی‌شود

 20. حسین شریعتمداری: دلارهای گم‌نشده، پیدا شده!

 21. پاسخ سخنگوی قوه قضاییه به روحانی

 22. روحانی: پرونده‌سازی برای افراد هنر نیست!/ با هم دوست باشیم

 23. اعلام گام چهارم کاهش تعهدات برجامی/ روحانی: از فردا گازدهی در فردو آغاز می‌شود/ باید گفتگو و مذاکرات در هر سطحی با هر کسی انجام شود

 24. علی لاریجانی کاندیدای مجلس نمی‌شود

 25. کسانی که دم از سایه جنگ می زنند دروغ می گویند

آخرین عناوین