تخریب قلعه‌ی باستانی کوشمغان سمنان

گروه عکس الف،   3980321063

در یکی از محلات قدیمی و جنوب غرب شهر سمنان به نام «کوشک مغان » که حالا به آن کوشمغان می گویندو در گذشته بزرگان زرتشتی در آن زندگی می کردند، قلعه ای باستانی به همین نام وجود دارد که صنیع الدوله در کتاب خود به وجود آتشکده ای در زیر آن نیز اشاره کرده است و متاسفانه ساخت و سازها بر روی قلعه کوشمغان در نیم قرن اخیر آن را به نابودی کشانده است./ عکس از ایرنا

تخریب قلعه‌ی باستانی کوشمغان سمنانتخریب قلعه‌ی باستانی کوشمغان سمنانتخریب قلعه‌ی باستانی کوشمغان سمنانتخریب قلعه‌ی باستانی کوشمغان سمنانتخریب قلعه‌ی باستانی کوشمغان سمنانتخریب قلعه‌ی باستانی کوشمغان سمنانتخریب قلعه‌ی باستانی کوشمغان سمنانتخریب قلعه‌ی باستانی کوشمغان سمنانتخریب قلعه‌ی باستانی کوشمغان سمنانتخریب قلعه‌ی باستانی کوشمغان سمنانتخریب قلعه‌ی باستانی کوشمغان سمنانتخریب قلعه‌ی باستانی کوشمغان سمنان

عناوین مرتبط

آخرین عناوین