پاکسازی بازار تاریخی تبریز از خسارات آتش سوزی

گروه عکس الف،   3980305135

با گذشت حدود ۱۸ روز از حادثه آتش سوزی بازار تاریخی تبریز،عملیات پاکسازی و مرمت به کُندی انجام گرفته و کسبه خسارت دیده، از این وضعیت ناراضی هستند. در این آتش سوزی ، خسارات جزئی و کلی به ۱۴۰ مغازه وارد شد.

پاکسازی بازار تاریخی تبریز از خسارات آتش سوزیپاکسازی بازار تاریخی تبریز از خسارات آتش سوزیپاکسازی بازار تاریخی تبریز از خسارات آتش سوزیپاکسازی بازار تاریخی تبریز از خسارات آتش سوزیپاکسازی بازار تاریخی تبریز از خسارات آتش سوزیپاکسازی بازار تاریخی تبریز از خسارات آتش سوزیپاکسازی بازار تاریخی تبریز از خسارات آتش سوزیپاکسازی بازار تاریخی تبریز از خسارات آتش سوزیپاکسازی بازار تاریخی تبریز از خسارات آتش سوزیپاکسازی بازار تاریخی تبریز از خسارات آتش سوزیپاکسازی بازار تاریخی تبریز از خسارات آتش سوزیپاکسازی بازار تاریخی تبریز از خسارات آتش سوزیپاکسازی بازار تاریخی تبریز از خسارات آتش سوزیپاکسازی بازار تاریخی تبریز از خسارات آتش سوزی
ابر آروان

آخرین عناوین