صد و بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران

گروه عکس الف،   3971128161

صد و بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران صبح امروز به ریاست محسن هاشمی و با حضور اصحاب رسانه برگزار شد

صد و بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهرانصد و بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهرانصد و بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهرانصد و بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهرانصد و بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهرانصد و بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهرانصد و بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهرانصد و بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهرانصد و بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهرانصد و بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهرانصد و بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهرانصد و بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران
ابر آروان

آخرین عناوین