تخریب درختان بلوط توسط افراد سودجو در سنندج

گروه عکس الف،   3971127166

کشف یک مورد قطع و قمع درختان بلوط در مسیرجنگل های روستای سیاناو و نی از توابع شهرستان مریوان توسط کارکنان اداره منابع طبیعی شهرستان مریوان شناسایی شد.در این عمل تخریب توسط افراد سودجو بالغ بر 1000اصله درخت بلوط قطع شده است.شهرستان مریوان با 108 هزار هکتار جنگل بلوط قسمت مهمی از جنگل های زاگرس را تشکیل می دهد که نقش بسیار حیاتی را برای آب و هوایی ایران بر عهده دارد.

تخریب درختان بلوط توسط افراد سودجو در سنندجتخریب درختان بلوط توسط افراد سودجو در سنندجتخریب درختان بلوط توسط افراد سودجو در سنندجتخریب درختان بلوط توسط افراد سودجو در سنندجتخریب درختان بلوط توسط افراد سودجو در سنندجتخریب درختان بلوط توسط افراد سودجو در سنندجتخریب درختان بلوط توسط افراد سودجو در سنندجتخریب درختان بلوط توسط افراد سودجو در سنندجتخریب درختان بلوط توسط افراد سودجو در سنندجتخریب درختان بلوط توسط افراد سودجو در سنندجتخریب درختان بلوط توسط افراد سودجو در سنندجتخریب درختان بلوط توسط افراد سودجو در سنندجتخریب درختان بلوط توسط افراد سودجو در سنندجتخریب درختان بلوط توسط افراد سودجو در سنندج
ابر آروان

آخرین عناوین