جلسه علنی شورای شهر -۶ آبان ۹۷

گروه عکس الف،   3970806121

نود و ششمین جلسه شورای شهر صبح امروز یکشنبه ۶ آبان ماه با حضور محمد علی افشانی شهردار تهران و ریاست محسن هاشمی برگزار شد.

جلسه علنی شورای شهر -۶ آبان ۹۷جلسه علنی شورای شهر -۶ آبان ۹۷جلسه علنی شورای شهر -۶ آبان ۹۷جلسه علنی شورای شهر -۶ آبان ۹۷جلسه علنی شورای شهر -۶ آبان ۹۷جلسه علنی شورای شهر -۶ آبان ۹۷جلسه علنی شورای شهر -۶ آبان ۹۷جلسه علنی شورای شهر -۶ آبان ۹۷جلسه علنی شورای شهر -۶ آبان ۹۷جلسه علنی شورای شهر -۶ آبان ۹۷جلسه علنی شورای شهر -۶ آبان ۹۷جلسه علنی شورای شهر -۶ آبان ۹۷جلسه علنی شورای شهر -۶ آبان ۹۷جلسه علنی شورای شهر -۶ آبان ۹۷جلسه علنی شورای شهر -۶ آبان ۹۷جلسه علنی شورای شهر -۶ آبان ۹۷جلسه علنی شورای شهر -۶ آبان ۹۷جلسه علنی شورای شهر -۶ آبان ۹۷جلسه علنی شورای شهر -۶ آبان ۹۷جلسه علنی شورای شهر -۶ آبان ۹۷جلسه علنی شورای شهر -۶ آبان ۹۷
ابر آروان

آخرین عناوین