نرخ رشد اقتصادی؛ چه بخش‌هایی رشد داشتند؟/ کاهش ۴/۵درصدی رشد صنعت و معدن

گروه اقتصادی الف،   3970626071 ۳ نظر، ۰ در صف انتشار و ۰ تکراری یا غیرقابل انتشار
نرخ رشد اقتصادی؛ چه بخش‌هایی رشد داشتند؟/ کاهش ۴/۵درصدی رشد صنعت و معدن

با وجود رشد ۱.۸درصدی اقتصاد ایران در فصل بهار امسال، دو بخش نفت و معدن نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و درعین حال نرخ رشد برخی گروه‌ها مانند صنعت و کشاورزی نیز افت کرده است.

 

بر اساس داده‌های حاصل از منابع آماری و برآوردهای مقدماتی انجام شده از سوی بانک مرکزی، در خصوص تولید ناخالص داخلی کشور، نتایج اولیه نشان دهنده آن است که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال۱۳۹۰ از ۱۶۴۷.۷ هزار میلیارد ریال در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ به ۱۶۷۶.۷ هزار میلیارد ریال در سـه ماهـه اول سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است.

نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی حاکی از برآورد رشد اقتصادی ۱.۸ درصدی برای فصل اول سال ۱۳۹۷ است.

از سوی دیگر در سمت تقاضای اقتصاد و براساس برآوردهای اولیـه‌ای کـه در خصـوص اقـلام هزینـه ای اقتصاد همچون مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی، تشـکیل سـرمایه ثابـت ناخالص و صادرات و واردات درسه ماهه اول سال ۱۳۹۷ به عمل آمده است، رشد اقلام هزینـه‌ای فـوق الـذکر بـه قیمت‌هـای ثابـت سـال ۱۳۹۰ بـه ترتیـب ۰.۳ -، ۳.۹، ۰.۸ -، ۱۰.۰ و ۳.۲ درصـد نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل است.

در مجموع، رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در سه ماهه اول سـال ۱۳۹۷ نسـبت بـه دوره مشـابه سال قبل ۲.۵ درصد افزایش یافته است.

لازم به ذکر است که محاسبات انجام شده در خصوص نرخ رشد اقتصادی فصل اول سال ۱۳۹۷ مقدماتی بوده و در معرض تجدید نظر قرار دارد.

براساس اعلام بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در فصل اول ۱۳۹۷ عدد ۱.۸ درصد گزارش شده در حالی که در مدت مشابه سال قبل، ۴.۶ درصد و هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در این مدت ۲.۵ درصد و در مدت مشابه سال قبل ۳.۵ درصد گزارش شده است.

همچنین ارزش افزوده گروه کشاورزی با کاهش ۱.۹ درصدی از ۲.۲ درصدی در فصل اول ۱۳۹۶ به ۰.۳ درصد در مدت مشابه سال ۱۳۹۷ رسیده است. ارزش افزوده گروه نفت نیز از ۵.۹ درصدی در سه ماهه اول سال گذشته با کاهش ۰.۷ درصدی به ۵.۲ درصدی در سه ماهه اول سال ۹۷ رسیده و ارزش افزوده گروه صنایع و معادن نیز طی یکسال گذشته روند کاهشی داشته و از ۴.۶ درصد در سال گذشته به ۰.۱ درصد در فصل اول سال جاری رسیده است.

براساس اعلام بانک مرکزی، ارزش افزوده گروه خدمات نیز در سه ماهه اول سال جاری ۱.۱ درصد گزارش شده که نسبت به ۴.۳ درصد در فصل اول سال ۹۶، افت ۳.۲ درصدی داشته است. همچنین مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی نیز در سه ماهه اول سال ۹۶ عدد ۵.۷ درصد گزارش شده که نسبت به ۰.۳– درصدی در مدت مشابه سال جاری، افت ۶ درصدی داشته اما مخارج مصرف نهایی بخش دولتی از ۲.۶ درصد در فصل اول ۹۶ به ۳.۹ درصد در مدت مشابه سال جاری رسیده است.

صادرات کالاها و خدمات نیز از ۱.۳ درصد در سال سه ماهه اول سال قبل به ۱۰ درصد در سال جاری رسیده و واردات کالاها و خدمات روندی کاهشی داشته و از ۱۶.۴ درصد در سه ماهه اول سال ۹۶ به ۳.۲ درصد در مدت مشابه سال جاری رسیده است.

در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت‌های ثابت سـال ۱۳۹۰ بـه میزان ۱۰۳.۱ هزار میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۰.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. برآوردهـای انجام شده در این زمینه حاکی از آن است که تولید محصولات زراعی و باغی در سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشـابه سال قبل به ترتیب ۲.۱ و ۳.۶ درصد و تولید محصولات اصلی دامی ۵.۰ درصد افزایش یافته است.

براساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سه ماهه اول سـال ۱۳۹۷ بـه قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰  به میزان ۴۰۱.۱ هزار میلیارد ریال برآورد شد که گویای رشد ۵.۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش افـزوده این گروه، ناشی از افزایش نرخ رشد صادرات نفت خام، تولید میعانات گازی و نیز افزایش تولید و صـادرات گـاز طبیعی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.

گروه صنایع و معادن در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷  از نرخ رشدی معادل ۰.۱ درصد برخوردار شد  که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۴.۵ واحد درصد کاهش یافته و در نتیجه سهمی معادل صفر واحـد درصـد از نـرخ رشد ۱.۸ درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی بـه خـود اختصـاص داده اسـت.

در  ایـن گروه، ارزش افزود بخش گاز و آب، ساختمان و برق، معدن، صنعت به ترتیب بـا نـرخ هـای رشـد - ۱.۵، ۴.۰، ۰.۱ و ۲.۱ درصدی مواجه بوده اند. در بخش ساختمان، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری طی فصل اول سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال ۱۸.۹ درصد افزایش یافتـه اسـت. بـا  اعمـال شـاخص‌هـای قیمت متناظر و تعدیل رقم ساختمان مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصـی بـه قیمـت هـای ثابـت سـال ۱۳۹۰ معادل ۰.۱ درصد برآورد می شود.

ارزش افزوده گروه خدمات نیز در سه ماه اول سال ۱۳۹۷ از نرخ رشد ۱.۱ درصدی برخوردار شد و سهم آن از رشد ۱.۸ درصدی تولید ناخلص داخلی به ۰.۵ واحد درصد رسیده است.

نرخ رشد شاخص ضمنی گروه‌های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در سـه ماهـه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیـب معادل ۱۲.۱، ۶۲.۹، ۱۵.۴ و ۱۲.۰ درصد بوده است. به علاوه، شاخص ضمنی"داخلی تولید ناخالص داخلی" و "تولید ناخالص نفت داخلی بدون نفت" نیز طی دوره زمانی ذکر شده به ترتیب دارای رشد ۱۹.۴ و ۱۲.۷ درصدی بوده اند.    

برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه نهـایی دلالت بـر آن دارد کـه در فصـل اول سال ۱۳۹۷ هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی، هزینه های مصرف نهایی بخـش دولتی و تشکیل سرمایه ثابت قیمت ناخالص به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰، به ترتیب از نرخ رشد  ۰.۳-، ۳.۹، ۰.۸ - درصدی برخوردار بوده اند.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ساختمان و ماشین آلات است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو بخش مذکور در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۹، ۵.۲ – درصد بوده است.

نرخ رشد ۱.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، بـه دلیـل افـزایش تشکیل سرمایه ساختمان بخش دولتی، با وجود کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی حاصل شده اسـت. علـت کاهش تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات نیز به دلیل کاهش واردات کالاهـای سـرمایه‌ای و همچنـین کـاهش تشکیل سرمایه ماشین آلات شده تولید داخل طی سه ماهاول سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

در حوزه تجارت خارجی و بر اساس محاسبات اولیه، رشد صادرات و واردات کالاهـا و خـدمات در سـه ماهه اول سال ۱۳۹۷ (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به دوره مشابه سال قبل بـه ترتیـب ۱۰.۰ و ۳.۲ درصد بوده است. همچنین لازم به ذکر است که بر اساس جدول مخارج نهایی، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار ۲.۵ درصد برآورد شده است.

منبع: ایبِنا

عناوین مرتبط

۲۴ آذر ۱۳۹۷نرخ سود سپرده‌های جدید بانک‌های خصوصی به ۲۰ درصد کاهش یافت
۲۳ آذر ۱۳۹۷بانک مرکزی ارز خارج از کشور صادرکنندگان را می‌خرد
۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۵ سناریو برای «بنزین»؛ از پیشنهاد یارانه ۶۰ هزارتومانی تا توزیع کوپن سوخت
۲۲ آذر ۱۳۹۷هشدار مجدد رییس کل بانک مرکزی: مردم در دام نوسان گیری و سفته بازی دلالان نیفتند
۲۲ آذر ۱۳۹۷هدررفت منابع مالی با توهّم اشتغال­زایی/ چرا بیکاری حل نمی شود؟
۲۱ آذر ۱۳۹۷با اعلام بانک مرکزی؛ آمادگی شعب ارزی بانک ها و صرافی ها برای خرید ارز مردم
۲۱ آذر ۱۳۹۷بانک مرکزی: شعب ارزی بانک‌ها و صرافی‌ها آماده خرید ارز هستند
۲۱ آذر ۱۳۹۷قیمت امروز ارزهای دولتی اعلام شد
۲۱ آذر ۱۳۹۷بحران اقتصادی و گره‌زدن اقتصاد به برجام/ چه کسی مسوول وضعیت کنونی اقتصادی کشور است؟
۲۱ آذر ۱۳۹۷بودجه سال آینده چقدر به نفت وابسته است؟
۲۰ آذر ۱۳۹۷همتی: برگشت تدریجی ارز صادراتی به اقتصاد/ آغاز روابط با چند کشور و حذف دلار
۲۰ آذر ۱۳۹۷رشد ۲۵ درصدی خط فقر در تابستان ۹۷/ لزوم یکپارچه سازی سیاست‌های حمایتی

دیدگاه کاربران

ناشناس۵۵۲۱۳۵۱۱:۳۲:۰۵ ۱۳۹۷/۶/۲۶
هر روز همه دارند بیکار می شن
ناشناس۵۵۲۴۱۹۱۳:۵۷:۳۰ ۱۳۹۷/۶/۲۶
نرخ اختلاس و غارت و نجوم و ژن خوب و آقازادگی و کلاهبرداری و مسئولیت گریزی در مسئولان و مدیران رشد وحشتناکی داشته.
هموطن۵۵۲۵۱۴۱۴:۴۷:۰۸ ۱۳۹۷/۶/۲۶
بزرگترن قسمت که باید رشد داشته باشد اعتما واتحاد ملی است که هم برای دولت وهم برای ملت خوب میباشد ولی متاسفانه در این بخش رشد به منفی شده

پربحث‌های امروز

 1. چرا نباید حقوق کارمندان افزایش یابد؟

 2. نوبخت در پاسخ به احمدی‌نژاد: امکان افزایش یارانه‌ها وجود ندارد/ فعلا باید بدهی‌های دولت قبل را بپردازیم

 3. واکنش واعظی به پیشنهاد یارانه ۹۰۰ هزار تومانی از سوی احمدی‌نژاد

 4. چرا کانال مالی اروپا شکل نمی گیرد؟

 5. واکنش‌ها به انتصاب داماد رئیس‌جمهوری به معاونت وزیر؛ کلید روحانی قفل شاه داماد را باز کرد

 6. ردپای افغانی ها در گرانی آجیل شب یلدا

 7. مظلومی که داستان ندارد

 8. روحانی استاد فرافکنی در تحمیل FATF است/ FATF هم مانند برجام چرخ زندگی مردم را نمی‌چرخاند

 9. سعید جلیلی: باید نشان دهیم می‌شود ایستاد، پیروز شد، پیشرفت کرد و تکثیر شد

 10. وقتی اقوام حسن روحانی در دولت پست می‌گیرند + جدول

 11. نمایندگان مجلس از ظریف به قوه قضائیه شکایت می‌کنند

 12. محمود عزیزی: «قلاده‌های طلا» در تاریخ سینمای ایران می‌ماند   

 13. باهنر: دولت فعلی دولت پیرمردهاست/ مردم گرفتارند دلمان میسوزد

 14. چرا با کاهش قیمت دلار، نرخ اجناس کم نمی‌شود؟  

 15. خاک ایران همچنان قاچاق می‌شود

 16. ترکان: در شرایط اقتصادی امروز، گروه‌های فقیر بیشتر شده‌اند

 17. اقتصاد جهانی منهای آمریکا

 18. درباره وظایف ذاتی وزارت خارجه؛ دیپلماسی کوبیدن به در و دیوار؟!

 19. ظریف: ایران هنر گریز از تحریم‌ها را به دیگران هم آموزش خواهد داد

 20. حاجی‌بابایی: اعتماد کردن مجدد به آمریکا اشتباه محض است

 21. اگر برجام نباشد چه می‌شود؟

 22. ۶ هزار خودروی خارجی در گمرکات خاک می‌خورد/ بلاتکلیفی ۲۲.۸ میلیون یورو ارز دولتی + سند

 23. فلاحت‌پیشه: بنده نشنیده‌ام که تاکنون کسی بگوید با FATF اسلام زیر سوال می‌رود

 24. دوره کاری «بانوی صورتی» در تلویزیون کره شمالی پایان یافت

 25. داماد روحانی از معاونت وزارت صنعت عزل شد؟/ انتقاد روزنامه اصلاح‌طلب از حضور حزبی ظریف/ در این مجلس کسی به فکر منافع ملی نیست

پربحث‌های دیروز

 1. ازغدی: انتقاد را سرکوب نکنید/ نماز جمعه تریبون تکرار و کلی گویی بی فایده نیست/ رهبری هم باید پاسخگوی اختیارات خودش باشد/نهادهای حکومت در سه قوه و منصوب، باید شفاف و مسئولیت پذیر باشند

 2. ۵ سناریو برای «بنزین»؛ از پیشنهاد یارانه ۶۰ هزارتومانی تا توزیع کوپن سوخت

 3. دادستان قم: وحید صیادی نصیری به دلیل بیماری کبد فوت کرد

 4. ظریف: بدون مردم ما هیچ هستیم

 5. صادق خرازی: تجربه سال ۸۴ را تکرار نخواهیم کرد

 6. اقلامی که اروپایی‌ها وارداتش را به ایران فراهم خواهند کرد

 7. تاکید آیت الله صدیقی در نماز جمعه به مساله ازدواج جوانان

 8. رمز پیروزی

 9. پیش بینی احمد توکلی از وضعیت تورم در سال آینده

 10. مصرف برق ایران در مرحله‌ انفجار

 11. کره شمالی: مذاکرات هسته ای با آمریکا به بن بست رسید

 12. شگردهایت را تغییر بده رامبد

 13. کارخانه‌های اپل به آمریکا منتقل می‌شوند

 14. کارگران در نقاط مختلف چقدر حقوق می‌گیرند؟

 15. ۱۰ خبر پربازدید هفته/ از سخنرانی رئیسی در دانشگاه و درخواست پرداخت حقوق کارگران به جای حقوق مدیران تا نظر مردم درباره افزایش قیمت خودرو و پنج اشتباه درباره دختران خیابان انقلاب

 16. طلا در مسیر کاهش چشمگیر قیمت

 17. بانک مرکزی ارز خارج از کشور صادرکنندگان را می‌خرد

 18. نسخه‌ای برای پیشگیری از کابوس‌های شبانه/ چگونه بختک را به زانو در بیاوریم؟

 19. ترامپ خطاب به نزدیکانش: نگران تهدید دموکرات‌ها به استیضاح هستم

 20. قیمت‌گذاری خودرو در شرایط انحصار و تشدید تضییع حقوق مردم

 21. تشویق ۷۰ هزار نفری کاشیما در تبریز

 22. کی‌روش به مربیان داخلی: عذرخواهی‌ام را پذیرا باشید

 23. شش پاسخ موسویان به ادعاهای مایک پمپئو علیه توان موشکی و دفاعی ایران

 24. رییس اتاق بازرگانی: تا توانستیم به پای فعالان اقتصادی بند بستیم

 25. شریعتمداری اعلام کرد: استعفای مدیران دو شغله سازمان ها وصندوق های تابعه وزارت کار

پربحث‌های هفته

 1. چه کسی اسلام را نمی‌فهمد آقای روحانی!

 2. نظر شما در مورد افزایش قیمت خودرو چیست؟/ راهکار نجات صنعت خودرو چیست؟

 3. علی مطهری: حدس می‌زنم مردم هم موافق افزایش قیمت بنزین هستند!

 4. رئیسی: خدا رحم کرد من رئیس جمهور نشدم که دلار ۵ هزار تومان شود/ قالیباف نمی‌خواست کاندید شود/ مدعی حقوقدانی هستند، اما بین قاضی و دادستان فرق نمی گذارند

 5. تفریح لاکچری احمد خمینی  

 6. برای این عکس شما تیتر بزنید  

 7. نگاهی به هزینه و فایده برجام

 8. از تزریق به ایرانیان در فرودگاه تفلیس تا دیپورت آنها به بهانه‌های واهی + عکس

 9. واکنش کاربران توییتر به افزایش قیمت خودرو/ مالک ایران خودرو و سایپا کیست؟/ وقتی وزیر هم بی‌خبر است!/ سلام به پراید ۴۰ میلیونی و دست‌های پشت پرده

 10. ضعیف‌ترین دوران وزارت خارجه ایران  

 11. مثل «لیلا حاتمی» نباشیم!

 12. چرا نباید حقوق کارمندان افزایش یابد؟

 13. وعده ارزانی ۲۰ درصدی با FATF، پس از گرانی ۲۰۰ درصدی با برجام!

 14. کسی که الفبای اقتصاد را خوانده باشد، می‌داند که این راه حتی به ترکستان هم نمی‌رود!

 15. مشاور نوبخت: مشکلات اقتصاد ایران، داخلی است نه سیاست خارجی/ باید از نفت فاصله بگیریم و پایه‌های مالیاتی را افزایش دهیم/ چون می‌دانند وابسته‌ایم، تحریم می‌کنند

 16. برایان هوک: موضوع فرزندان مقامات ایران را بررسی می‌کنیم

 17. فرزندان مقامات ایران از آمریکا اخراج می‌شوند؟/ انتقاد از روحانی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی/ پایان اصولگرایی و اصلاح‌طلبی

 18. به بهانه شاپرک شجری‌زاده؛ پنج اشتباه درباره دختر خیابان انقلاب

 19. تست موشک بالستیک تائید شد/ پاسخ سردار حاجی‌زاده به واکنش آمریکایی‌ها

 20. راهکارهای یک نماینده به جای افزایش حقوق کارمندان دولت

 21. روحانی: سال آینده به دلیل تحریم‌ها با مشکلاتی روبه رو خواهیم شد/ اشکال ما این است که فرصت‌ها را می‌سوزانیم

 22. حرف های یک مهندس برق مملکت

 23. چرا همیشه کارگران، یک بار هم به مدیران و مسئولان حقوق ندهید

 24. نوبخت در پاسخ به احمدی‌نژاد: امکان افزایش یارانه‌ها وجود ندارد/ فعلا باید بدهی‌های دولت قبل را بپردازیم

 25. واکنش واعظی به پیشنهاد یارانه ۹۰۰ هزار تومانی از سوی احمدی‌نژاد

پربحث‌های امروز

 1. چرا نباید حقوق کارمندان افزایش یابد؟

 2. نوبخت در پاسخ به احمدی‌نژاد: امکان افزایش یارانه‌ها وجود ندارد/ فعلا باید بدهی‌های دولت قبل را بپردازیم

 3. ردپای افغانی ها در گرانی آجیل شب یلدا

 4. ۶ هزار خودروی خارجی در گمرکات خاک می‌خورد/ بلاتکلیفی ۲۲.۸ میلیون یورو ارز دولتی + سند

 5. بزرگترین شرکت تولید نفت روسیه از ایران خارج می‌شود

 6. جزئیات یارانه آذرماه و زمان واریز

 7. نرخ سود سپرده‌های جدید بانک‌های خصوصی به ۲۰ درصد کاهش یافت

 8. کاهش قیمت برخی خودروهای تولید داخلی / دنا پلاس 107 میلیون تومان شد+جدول

 9. آخرین قیمت سکه و نرخ ارز در بازار

 10. کاهش ۵۷ درصدی تولید خودرو + جزئیات

 11. نرخ شیرینی برای شب یلدا مشخص شد + قیمت‌ها

 12. رویترز: کره جنوبی در ماه نوامبر نفتی از ایران نخرید

 13. ادعایی درباره ارتباط ایران‌خودرو با عظام + آمار

 14. آخرین مهلت کارخانه‌های لبنی برای اصلاح قیمت‌ها

 15. دستور روحانی برای آغاز نوبت دوم توزیع بسته‌های حمایتی

 16. رئیس اتحادیه طلا و جواهر: شب یلدا تاثیری در قیمت سکه و طلا ندارد

 17. جک چینی صفر کیلومتر چند می‌ارزد؟

 18. اعلام قیمت مصوب آجیل شب یلدا

 19. شریعتمداری: اگر نمی‌توانیم دو هیئت مدیره را هماهنگ کنیم باید برویم!

 20. ترمز افزایش قیمت یورو در نیما کشیده شد

 21. شریعتمداری وزیر تعاون: با مدیر پروازی نمی‌توان شرکتی را اداره کرد. پای تغییرات ایستاده ایم  

 22. فیلم؛ شناسایی 17 خانه و یک بنز 2018 متعلق به سلطان سکه  

 23. ارز ارزان شد؛ کالا نشد!

 24. ممنوعیت جدید برای واردات برخی کالا‌ها

 25. افت قیمت سکه و ارز/ دلار ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد+‌ جدول

پربحث‌های دیروز

 1. ۵ سناریو برای «بنزین»؛ از پیشنهاد یارانه ۶۰ هزارتومانی تا توزیع کوپن سوخت

 2. اقلامی که اروپایی‌ها وارداتش را به ایران فراهم خواهند کرد

 3. پیش بینی احمد توکلی از وضعیت تورم در سال آینده

 4. مصرف برق ایران در مرحله‌ انفجار

 5. کارخانه‌های اپل به آمریکا منتقل می‌شوند

 6. کارگران در نقاط مختلف چقدر حقوق می‌گیرند؟

 7. طلا در مسیر کاهش چشمگیر قیمت

 8. بانک مرکزی ارز خارج از کشور صادرکنندگان را می‌خرد

 9. قیمت‌گذاری خودرو در شرایط انحصار و تشدید تضییع حقوق مردم

 10. رییس اتاق بازرگانی: تا توانستیم به پای فعالان اقتصادی بند بستیم

 11. شریعتمداری اعلام کرد: استعفای مدیران دو شغله سازمان ها وصندوق های تابعه وزارت کار

 12. توزیع ۱۵ هزار حلقه لاستیک دولتی تا پایان آذر

 13. لایحه بودجه 1398 در دستور کار مجلس

 14. قرارداد عراق با آمریکا برای واردات گندم و برنج

 15. ترکش افزایش قیمت خودرو برتن مددجویان کمیته امداد

 16. هند از لیر ترکیه و وون کره در تجارت استفاده می کند

 17. احتمال توافق با آمریکا برای معاف شدن از تحریم های ضدایرانی

 18. احداث شهرک های صنعتی مشترک با عراق راه حل مشکل کولبری

 19. پورابراهیمی: پرداخت یارانه در بودجه 98 نیاز به بازنگری دارد

 20. ضرورت کاهش بیشتر تولید نفت اوپک در آینده

 21. پیش‌بینی زودتر از موعد برای کمبود عرضه نفت در سال آینده

 22. رایزنی با کشورهای همسایه برای حذف تعرفه‌های وارداتی

 23. سرنوشت خدمات پس از فروش لوازم خانگی خارجی

 24. بودجه در شرایط جنگ اقتصادی منعکس‌کننده تصمیمات مالی نظام است

 25. جزئیات پرداخت تسهیلات ارزی در ۹ بخش بزرگ اقتصادی

پربحث‌های هفته

 1. نظر شما در مورد افزایش قیمت خودرو چیست؟/ راهکار نجات صنعت خودرو چیست؟

 2. علی مطهری: حدس می‌زنم مردم هم موافق افزایش قیمت بنزین هستند!

 3. واکنش کاربران توییتر به افزایش قیمت خودرو/ مالک ایران خودرو و سایپا کیست؟/ وقتی وزیر هم بی‌خبر است!/ سلام به پراید ۴۰ میلیونی و دست‌های پشت پرده

 4. چرا نباید حقوق کارمندان افزایش یابد؟

 5. کسی که الفبای اقتصاد را خوانده باشد، می‌داند که این راه حتی به ترکستان هم نمی‌رود!

 6. مشاور نوبخت: مشکلات اقتصاد ایران، داخلی است نه سیاست خارجی/ باید از نفت فاصله بگیریم و پایه‌های مالیاتی را افزایش دهیم/ چون می‌دانند وابسته‌ایم، تحریم می‌کنند

 7. راهکارهای یک نماینده به جای افزایش حقوق کارمندان دولت

 8. چرا همیشه کارگران، یک بار هم به مدیران و مسئولان حقوق ندهید

 9. نوبخت در پاسخ به احمدی‌نژاد: امکان افزایش یارانه‌ها وجود ندارد/ فعلا باید بدهی‌های دولت قبل را بپردازیم

 10. ایران خودرو لیاقت حمایت ندارد  

 11. ردپای افغانی ها در گرانی آجیل شب یلدا

 12. پیشنهاد جدید بنزینی مجلس؛ سهمیه بنزین پول نقد می‎شود

 13. نظر مخاطبان الف در مورد افزایش قیمت خودرو/ انحصار و نبود رقابت در بازار/ سپاه و ارتش خودرو تولید کنند/ خودرو برای تحویل نداشتند؛ پس تحویل فوری چیه؟/ تحویل تکنولوژی ۳۰سال قبل به مردم

 14. ۵ سناریو برای «بنزین»؛ از پیشنهاد یارانه ۶۰ هزارتومانی تا توزیع کوپن سوخت

 15. بحران اقتصادی و گره‌زدن اقتصاد به برجام/ چه کسی مسوول وضعیت کنونی اقتصادی کشور است؟

 16. رشد ۲۵ درصدی خط فقر در تابستان ۹۷/ لزوم یکپارچه سازی سیاست‌های حمایتی

 17. کاهش قیمت لوازم خانگی از شنبه آینده + جزئیات

 18. دلار ۹ هزار تومان شد

 19. روش جدید قیمت‌گذاری خودرو/ رئیس سازمان حمایت: برای برخورد با خودروسازان منتظر واکنش بازار هستیم

 20. نوبخت: قیمت حامل‌های انرژی تغییر نکرده است که یارانه نقدی افزایش یابد

 21. وزیر صنعت: با افزایش تولید خودرو قیمت‌ها اصلاح می‌شود

 22. افزایش قیمت محصولات ایران خودرو غیرقانونی است؟

 23. واکنش سازمان حمایت به افزایش قیمت برخی خودروها

 24. اقلامی که اروپایی‌ها وارداتش را به ایران فراهم خواهند کرد

 25. کژراهه قیمت گذاری خودرو و چند نکته/ انتظاری بجا از وزیر صنعت

آخرین عناوین