گندم

گروه عکس الف،   3970428115

محصول گندم به دو روش دیم وآبی، ومعمولا در اوایل پاییز کاشته می‌شود؛ در روش کشت آبی برای سبز شدن وپنجه زدن آن در پاییز چندین بار آب می‌دهند تا مزرعه کاملا سبز شود وقتی پنجه زد یعنی محصول ازخطر درآمده است. این گزارش در طی ۹ماه از مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول گندم عکاسی شده است.

گندمگندمگندمگندمگندمگندمگندمگندمگندمگندمگندمگندمگندمگندمگندمگندمگندمگندمگندمگندمگندمگندمگندمگندمگندمگندمگندم

عناوین مرتبط

پربحث‌های هفته

آخرین عناوین