پرواز زیبا اما ترسناک گدازه‌های آتشفشان

گروه ویدئو الف،   3970225062

کوهی در مجمع‌‌الجزایر هاوایی که 17 سال بی‌خطر و ساکت مانده بود، فوران کرد که این فوران، صحنه‌ای زیبا اما ترسناک از پرواز گدازه‌ها را به تصویر کشید.

ابر آروان

آخرین عناوین