طوفان گرد و خاک بی سابقه یزد را درنوردید

گروه حوادث الف،   3970127218

طوفان بی سابقه #یزد را درنوردید